Basic Democracy Training – Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian

ပင္လံုသို ့ တေက်ာ့ျပန္ ခရီး (၁)

without commentsပင္လံုသို ့ တေက်ာ့ျပန္ ခရီး (၁)
Back to Panglong, back to basics (1)

ယေန႕ အခ်ိန္အခါမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ အင္အားစုတို႕သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ပင္လံု သို႕ ျပန္လည္ ခ်ီတက္ ရန္စတင္ျပင္ဆင္ ေနၾကသည့္ သမိုင္း ကာလတခု ကို က်ေနာ္တို႕ အားလံုးျဖတ္သန္းေနၾကရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႕ ပင္လံု ဟု အမည္ တြင္သည့္ တူညီေသာ ပန္းတိုင္ တခု ဆီ သို႕ခ်ီတက္ ၾကရာတြင္ ပကတိ ႐ုပ္ လက္ေတြ႕ အေျခအေနအားျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး မွ ခ်ီတက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း အားလံုးနား လည္ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ “တူညီ ၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အနာဂတ္“ ဆီသို႕ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ သည္ မိမိတို႕ အသီးသီး ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ေနရာ၊ ပထ၀ီ အေနအထား၊ မတူညီေသာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚမူတည္ ၿပီး ကြန္ယက္ စစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ပံုေဖၚ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အတားအဆီး အဟန္႕အတား၊ ဆူးေညွာင့္ ခလုတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုလည္း အတူတကြ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ျဖတ္သန္းၾကရေပမည္။ လက္ရုံးရည္ ၊ ႏွလံုးရည္ ရွိရွိသမွ်ေသာ ခြန္အား တို႕ ကိုရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ခြန္အားကျဖင့္ ပိုသာသည္၊ ပိုေကာင္းသည္ဟူ၍ မရွိ ေပ၊ ရွိရွိသမွ်ေသာ ခြန္အားပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕သည္ ျပည္သူတရပ္လံုး ၏ ပင္လံုတေက်ာ့ျပန္ခရီး ကိုအေထာက္ အကူျပဳသြား မည္သာျဖစ္သည္။ ဤသို႕ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ “တူညီမႈ” တည္း ဟူေသာ စြမ္းအားထက္ျမက္သည့္ လက္နက္ေကာင္း တခုကို ကြ်န္ေတာ္ တို႕ ၏ လက္ထဲတြင္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ ျခင္းသည္ပင္လ်င္ ေအာင္ပြဲ အဆင့္ တခုျဖစ္ေပသည္။ ယင္းေအာင္ပြဲသည္ အေကာင္အထည္ႏွင့္ ထိေတြ႕ ကိုင္တြယ္ ၍ ရေသာ ထင္သာျမင္သာသည့္ ေအာင္ပြဲ အဆင့္ မဟုတ္ေသးေပ။ ေအာင္ပြဲ ကုိႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္ သူတို႕ ၏ အေတြးအေခၚ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေအာင္ပြဲ အဆင့္ တြင္သာရွိေနပါေသးသည္။

တခုတည္းေသာ တူညီေသာ ပန္းတိုင၊္ ရွင္းလင္း ေသာ အနာဂတ္ ကို အတူတကြ ယံုၾကည္ ႏိုင္ၾကျခင္း သည္ ေအာင္ပြဲ ရရွိေရးအတြက္ အေရးႀကီးတကာ့ အေရးႀကီးဆံုး ေသာ အေျခခံအခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေရး ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ပညာရွင္ ႀကီး စြန္ဇု က မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ “There are five fundamental factors for success in war – Weather (Heaven), Terrain (Earth), Leadership, Military doctrine and most importantly – MORAL INFLUENCE.” – Sun Tzu. စြန္ဇု ကမိန္႕ၾကားရာတြင္ စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ …. ေကာင္းကင္ (ရာသီဥတု)၊ ေျမႀကီး (နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္မႈ)၊ ေခါင္းေဆာင္၊ စည္းကမ္း ႏွင့္ က်င့္၀တ္တရား (စံလိႈင္ ဘာသာျပန္) စသည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ တုိ႕ ကို ပိုင္ႏိုင္ဖို႕လိုအပ္ၿပီး၊ ယင္း အခ်က္ (၅) ခ်က္ အနက္ MORAL INFLUENCE ေခၚ က်င့္၀တ္တရား သို႕မဟုတ္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာလြမ္းမိုးေရး (ခ်စ္ႏိုင္ – စိတ္ပညာ – ဘာသာျပန္) သည္ အေရး ႀကီးတကာ့ အေရးအႀကီးဆံုး ေသာ အခ်က္ျဖစ္ ေပသည္။

By MORAL INFLUENCE I mean that which causes the people to be in harmony with their leaders, so that they will accompany them in life and unto death without fear of mortal peril. – Sun Tzu. စြန္ဇု က ဆိုလို ေသာ က်င့္၀တ္တရားဟူ သည္မွာ ျပည္သူႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ အေတြးအေခၚ ခံယူခ်က္ မ်ား တူညီမႈ၊ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တူညီမႈ၊ တခုတည္းေသာ ယံုၾကည္မႈ ကိုဆြဲကိုင္ ထားျခင္း၊ ဤအရာကိစၥ မ်ားတြင္ တစိတ္တ၀မ္းတည္း စည္းလံုးကာ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႕ မေရာက္မျခင္း အသက္ထင္ရွား ရွိေနသေရြ႕ ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ ဦးေဆာင္မႈ ကိုခံယူကာ ေသအတူ ရွင္မကြာ ယွဥ္တြဲ လုပ္ေဆာင္ ရုန္းကန္ ေလ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ အခ်ဳပ္ေျပာရလ်င္ ေအာင္ပြဲကို မလြဲမေသြေဆာင္က်ဥ္းေပး ႏိုင္သည့္ စြမ္းပကား အထက္မ်က္ဆံုးေသာ၊ အေရးအႀကီး ဆံုးေသာ ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈ (UNITY) ဟူသည့္ လက္နက္ ကို ပိုင္ပို္င္ႏိုင္ႏိုင္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္္ျခင္း ကိုဆိုလိုပါသည္။

ပင္လံု သည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေဒသေပါင္းစံု အလႊာေပါင္းစံု ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႕မေရြး လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္သား မ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူတရပ္ လံုး ေအာင္ပြဲ ပန္းတိုင္ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ အလိုအပ္ဆံုး အေရးအႀကီးဆံုး ေသာ စည္းလံုးမႈ ခြန္အားကို ေဆာင္က်ဥ္း ေပးရံုတင္ မက ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ တည္တန္႕ ခိုင္ျမဲေသာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ လူ႕ေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ရာစုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ ၿပီး ဆက္လက္ ခြန္အားေပးကာ အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ၏ အသက္ ျပည္ေထာင္စု ၏ ၀ိညာဥ္ သည္ ပင္လံု တြင္သာ ရွိပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳ ေသာ ႏိုင္ငံ့ဖခင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား၏ အသက္ ၀ိညာဥ္တို႕သည္လည္း ပင္လံု မွာ ရွိ ေန ပါ ေသးသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၂၀)ေက်ာ္ ကာလ တေလ်ာက္လံုး ဗမာ စစ္အာဏာရွင္ တို႕ က ဒီေန႕ပင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ စႏိုးႏိုး မနက္ဖန္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ရႏိုးႏိုး တိုက္ပြဲ ၀င္ ျပည္သူတို႕ အား အႀကိမ္ႀကိမ္ အလီလီ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားခဲ့သည့္အျပင္၊ အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာ ကြဲၿပဲေအာင္ ေသြးခြဲ ခဲ့သည္။ ရက္ရက္စက္စက္ ျငွင္းဆဲ သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္။ ယေန႕ ကၽြန္ပ္တို႕ ျမင္ေတြ႕ ရေသာ ေသြးစည္းမႈ သည္ ယင္း ရွစ္ေလးလံုး အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ကာလ လူမိ်ဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတို႕၏ ခါးသီးေသာ သမိုင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ကို ေျချပဳၿပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ရသည့္ စာ္းလံုးမႈျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ပင္လံု ကို ေက်ာခိုင္း ခဲ့ရာမွ စတင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ သည့္ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ ကာလ ျပည္တြင္းစစ္ ႀကီး အတြင္း ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕ မက်န္ လူမ်ိဳးေပါင္း စံု ျပည္သူတို႕ ၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး မ်က္ရည္ တို႕ ကို ရင္းႏွီး ခဲ့ၿပီးမွ ရရွိ လာခဲ့သည့္ ေသြး စည္းမႈ လည္းျဖစ္ပါသည္။ အလြယ္တကူရရွိ ေသာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ဟူသည္မွာ အလြယ္ တကူ ပင္ပ်က္ျပယ္သြား ႏိုင္သလို ခက္ခက္ခဲခဲ ရုန္းကန္ တုိက္ပြဲ၀င္ၿပီး ခါးသီးေသာ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႕ အၾကံဳ မ်ားမွ ရရွိလာေသာ ေသြးစည္းမႈ သည္ အရွည္ သျဖင့္ ခိုင္မာ တည္ၿမဲ ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕ ကၽြန္ပ္တို႕ ရရွိလာေသာ စည္းလံုးမႈသည္ ႐ႈံး နိမ့္မႈ အလီလီထဲ မွ ရရွိလာသည့္ အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ သာျဖစ္ပါသည္၊ အႏွဳတ္လကၡဏာ အလ်င္းမဟုတ္ေပ။ ေတာ္လွန္ေရး ကိုယံုၾကည္သူတို႕ ေအာင္ပြဲ ကိုယံု ၾကည္သူတို႕သည္ ယေန႕ ကၽြန္ပ္တို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေန ကို ဤသို႕သာ သံုးသပ္၊ နားလည္၊ ယံုၾကည္ၾကရေပမည္။ ပင္လံုသည္ အလြန္ ေ၀းလံေသာ လူသူ မေရာက္ႏုိိင္ေသာ ေဒသတြင္မရွိပါ။ ပင္လံုသည္ ျပည္သူ တိုင္း၏ ႏွလံုးသား တြင္ရွိေန ပါသည္။ ဤသို႕ ယတိျပတ္ ေျပာဆိုႏိုင္သည္မွာ ျပည္သူတိုင္း၏ ႏွလံုးသားထဲ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ခြဲ ၍ မရေသာ ပင္လံု အေတြးအေခၚ၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္တို႕ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ တိမ္ျမဳပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ယေန႕ ယင္း တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ပင္လံု ကုိ တပ္မေတာ္သား မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ တရပ္လံုး က နားလည္ ယံုၾကည္လာ ၾကဖို႕လိုပါသည္။ ျပည္သူတရပ္လံုး က ယံုၾကည္ လက္ခံ သည့္ အေတြးအေခၚ ဟူသည္ အင္အား အႀကီးမား ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ဒါးကိုဒါးျခင္း၊ လွံကိုလံွျခင္း ယွဥ္္ရန္ ဗမာ စစ္အာဏာရွင္တို႕ က ျပည္သူတို႕ကို ကမၻာ သိ စိန္ေခၚခဲ့ဘူးသည္။ သူတို႕ တြင္ လူသတ္လက္နက္ မ်ား လံုေလာက္စြာ ရွိေနျခင္း၊ ယင္း လူသတ္လက္နက္ မ်ား ကိုလည္း အခ်ိန္ မေရြး ထုတ္သံုး ရန္ စိုးစည္းမွ် ၀န္မေလး ျခင္း တို႕ ေၾကာင့္ ဤသို႕ စိန္ေခၚ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ဗမာ စစ္အာဏာရွင္တို႕ က အေတြးအေခၚျခင္း ယွဥ္္ရန္ ကိုမူ တခါဘူးမွ် စိန္မေခၚ ၀ံ့ ခဲ့ပါ။ လူထုေခါင္း ေဆာင္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၄င္း၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ၄င္း၊ ေလးနက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ျခင္း ကို ျပဳလုပ္ရန္ တြန္႕ဆုတ္ ခဲ့ ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ ျပည္သူတရပ္လံုး က အနာဂတ္ ကိုယံုၾကည္ ကာ ပင္လံုကို အမွန္တကယ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံု ၾကည္လာလ်င္၊ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူတို႕ အား အေတြး အေခၚ အရ ယွဥ္ ႏို္င္မည္မဟုတ္ေပ။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူတို႕ ၏ ေတြးေခၚ ႏိုင္စြမ္း အားကိုရိုက္ခ်ိဳး ရန္ သတင္းအေမွာင္ ခ်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ကို စိတ္မ၀င္စား ေအာင္၊ မလုပ္ရဲ၊ မေတြးရဲ၊ မေျပာရဲေအာင္ ဖိႏွိပ္ ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့အေရးမွ အပ က်န္တာ လုပ္ျခင္ရာလုပ္ ဟူေသာ နိမ့္က်သည့္ မူ၀ါဒကို ျပဌာန္းၿပီး တျခားကိစၥ မ်ား တြင္ အာရံုေျပာင္းထားျခင္း စသည္တို႕ ကို အစဥ္တစိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႕ စစ္အုပ္စု ၏ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခ်က္မ်ား ကို ဖီဆန္ကာ မိမိ တို႕ ၏ ႏိုင္ငံ့ အေရး၊ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ပင္လံု အေရး တို႕ ကို ေျပာဆိုျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေတြးေခၚျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း အစရွိ သည့္ တန္ျပန္လႈပ္ရွား မႈမ်ား ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ တုန္႕ျပန္ၾကရေပမည္။ ဤ သို႕ ျပည္သူျခင္း စကားေျပာ ေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ပံုစံ သစ္ အား ျဖင့္ ေရတို ကာလ အပိုင္းအျခား အတြင္းတြင္ ျမင့္မားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေတြးအေခၚ တို႕ကို ပိုင္ဆိုင္လာၾကၿပီး အနာဂတ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ မိမိကုိုယ္ ကို ယံုၾကည္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး အေပၚယံုၾကည္မႈ တို႕ အားေကာင္း ႀကီးထြားရွင္သန္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလ လံုးလံုး စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ပြဲ အတြက္ အရင္းခံ ရိုးသားမႈ ကိုအေျခခံၿပီး ျပည္သူ တို႕ က၄င္း၊ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ က ၄င္း ေတာင္းဆို ခဲ့ သည္ ကို စစ္အုပ္စု က အမ်ိဳးမ်ိဳး ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္ ကာ ေကြ႕ ပတ္ေရွာင္တိမ္း ေနခဲ့ သည္။ အမွန္မွာ စစ္အုပ္စုတြင္ ႏိုင္ငံေရး ကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြး ရ ေအာင္ တိုင္းျပည္ ကို အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ပင္လံုကဲ့သို႕ေသာ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံအေတြးအေခၚမ်ား မရွိပါ။ စစ္အုပ္စု ၏ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒသည္ ၄င္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၄င္း၊ ျပႆနာ ၏ အေျဖမဟုတ္ပါ၊ ျပည္တြင္းစစ္ကိုပင္ ပိုမိုႀကီးထြား ေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္ တို႕ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ ၾကားေစ့ေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု မွ ဆက္လက္တံခါး ဖြင့္ထားရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္တို႕ သည္ စစ္တပ္ ကို ပစ္မိန္႕ ေပးတိုင္း စစ္တပ္ က ပစ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘယ္ေသာ အခါမွ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ ၀ိုင္းဆီ ကို ဦးလွည့္လာ လိမ့္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ သေဘာ ေပါက္ ၾက ရေပမည္။ ဤသို႕ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္ သားသား နားလည္ထားမွသာလ်င္ မိမိတို႕ ဘာကို ဘယ္လို လုပ္ရမည္ကို စဥ္းစားေတြးေခၚ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ လြယ္ကူေသာ အေျဖကိုေတာ့ ရမည္မဟုတ္ပါ။ မခက္ခဲေသာေတာ္လွန္ေရး ဟူ၍လည္း မရွိပါ။

ပင္လံု ကိုအေျခခံသည့္ အေတြးအေခၚ တိုက္ပြဲ ကို ေသးငယ္ေသာ ကြန္ယက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ျဖင့္ ပံုေဖၚၾက မည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ယက္၏ သေဘာသဘာ၀ တြင္ တခုတည္းေသာ ဗဟို မရွိေပ။ ကြန္ယက္ ဟူသည္မွာ လူတဦး (သို႕မဟုတ္) လူတစု ကဗဟို မွ အမိန္႕ေပးထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သေဘာ မရိွ ေပ။ သို႕ရာတြင္ တခုတည္းေသာ ဦးတည္ခ်က္ ေတာ့ ရွိၾကပါသည္။ ကြန္ယက္ တို႕၏ လုပ္ငန္း မွာ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ၍ ရေသာ ပထ၀ီ နယ္ေျမ၊ တပ္စခမ္း၊ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းရြာ၊ ေတာင္ကုန္း စသည္တို႕ ကို ေပါက္ကြဲ ေစ ႏိုင္ေသာ လက္နက္တို႕ ျဖင့္ ပစ္ေဖါက္သိမ္း ယူရန္ မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူ တို႕ ၏ ႏွလံုးသား မ်ား တြင္ ပင္လံု အေတြးအေခၚ တုိ႕ျဖင့္ ျဖည့္စည္းရန္သာျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ ပထ၀ီ အေနအထား၊ ေဒသ၊ အေျခအေနအမ်ိုဳး မ်ိဳး အလိုက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိပ္ဆံုး တြင္ ဦးေဆာင္ကာ လမ္းညႊန္မႈ ေပးေနသည္မွာ လူ မဟုတ္ပဲ မူသာလ်င္ျဖစ္သည္။

လူဟူသည္မွာ ေထာင္မ်ားတန္း မ်ား ၏ အခ်ဳပ္အခ်ယ္အကန္႕အသတ္၊ ေသျခင္းတရား ၏ စီရင္မႈ အစရွိသည့္ အကန္႕အသတ္တို႕ ႏွင့္ မကင္းေ၀း ႏိုင္သျဖင့္ ထာ၀ရ အသြင္ကိုမေဆာင္ႏိုင္ေပ။ မွန္ကန္ေသာ၊ ျပည္သူ ကိုအက်ိဳးျပဳေသာ မူ၀ါဒ တို႕ ဟူသည္ မွာ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ရိုး ထံုးစံမရွိပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အာဇာနည္ ဖခင္ႀကီးမ်ား ၏ ပင္လံု မူ၀ါဒ အေတြးအေခၚ တို႕ ကို မည္ သို႕ေသာ ႀကီးမား ျပင္းထန္သည့္ လက္နက္ ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေျခမႈန္းရန္ မတတ္စြမ္း ႏိုင္ပါ။ လူေသေသာ္လည္း မူ သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုဆက္လက္ဦးေဆာင္ကာ မကုန္ႏိုင္ မခမ္း ႏုိင္ေသာ စြမး္အားတို႕ကို ထာ၀ရ ဆက္လက္ ဖန္တီးေပးေဆာင္ရင္း မ်ိဳးဆက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ အထိ ထိပ္ဆံုး မွ အစဥ္အျမဲ ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္ သြား မည္သာျဖစ္သည္။

ပင္လံုဟူ သည္မွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတို႕၏ တန္းတူေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး။ ဖက္ဒရယ္လ္ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာေသာ အနာဂတ္ ဖန္တီးေရး ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္အားလံုး တို႕၏ဆံုစည္းရာျဖစ္သည္။ ပင္လံု ကို သိသလို မသိသလိုဘ၀ မွ၄င္း၊ ပင္လံု ကုိ ယံုတ၀က္ မယံု တ၀က္ဘ၀ ေဟာင္း မွ ၄င္း၊ မေရမရာေသာ အိပ္မက္ေဟာင္း တို႕ မွ ၄င္း၊ စိတၱၱၱဇ ညမ်ားမွ ၄င္း ႏိုးထၿပီး ပင္လံု အေတြးအေခၚ ကို စြဲကိုင္ ကာ အားသစ္ေလာင္းၾကပါစို႕။ ပင္လံု ကိုအားလံုးကတကယ္ယံု လ်င္ မေရာက္ေရာက္ ေအာင္ခ်ီတက္ၾကရပါမည္။ တေသြးတည္း တသားတည္း ညီရင္း အစ္ကို ျပည္ေထာင္စု သားမ်ား ဘ၀ ကိုခံယူၾကၿပီး၊ လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ခ်ီတက္ၾကပါစို႕။
အဆံုးစြန္ေသာ ေအာင္ပြဲကိုရရွိရန္ အတြက္ ဆိုလ်င္ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ ေခါင္းေဆာင္၊ စည္းကမ္း ႏွင့္ အဆင့္ ျမင့္ေသာ ပင္လံု အေတြးအေခၚ တို႕သည္ ျပည္သူတို႕ ႏွင့္ အတူ ထပ္ခ်ပ္မကြာ တသားတည္း ရွိေနေအာင္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ ၾက ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပင္လံု ႏိုိင္ငံေတာ္ႀကီး ကို ျပည္သူတို႕ ဧကန္မုခ် မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

Posted by Zogamnuam

March 16th, 2012 at 2:11 am