Basic Democracy Training – Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian

Legacies of Panglong

Comment ေရးရန္ (no comment)

ပင္လံု အေမြအႏွစ္၏ ေက်းဇူးတရားမ်ား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ ျပည္ေထာင္စု အေရး

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား က ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကသည္မွာ မိမိတို႕ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္း ပိုင္ခြင့္ တို႕ကို ျပန္လည္ရရွိိေရး ျဖစ္သည္။ ယေန႕ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ ရွိ ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု စနစ္အားျဖင့္ သာလ်င္ ေဖၚေဆာင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကိုတည္ေဆာက္မွသာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ (ဂဂ) မ်ိဳးဆက္မ်ား က ေျပာဆို ေရးသား လာၾကသည္။ လက္ရွိ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ၏ လိုလား ခ်က္ မ်ား ႏွင့္မကိုက္ညီ ေၾကာင္း အစိုးရဖက္ ႏွင့္ စစ္ဖက္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား က လည္း ဝန္ခံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ေထာက္ျပၾကသည္။ ၂ဝဝဂ ေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တရပ္လံုး ၏ ယံုုၾကည္မႈ ကိုးစားမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္း ေဖၚျပလာၾကသည္။ လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ ျပည္ေထင္စု အေရးကို လူမ်ားစု ဗမာတိုင္းရင္းသား မ်ားမွ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ယေန႕ ကာလကဲ့သို႕ အားႏွင့္အင္ႏွင့္ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ေရးသား ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား မရွိခဲ့ဘူး ေပ။ ရွိခဲ့ဘူးျပန္လ်င္လည္း အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရတုိ႕၏ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီေရး မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဆားမပါေသာ ဟင္းကိုစားရသလို အႏွစ္မဲ့ကာ ၿမိန္ယွက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ယေန႕ မီဒီယာ မ်ား လြတ္လပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အိုင္ဒီယာမ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္မႈ ျမင့္တက္လာကာ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ တို႕ အၾကား အေတြးသစ္ အျမင္သစ္မ်ား၊ ရႈေထာင့္အသစ္မ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္ အသစ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္တို႕လည္း ယခင္ကႏွင့္မတူ ျမင့္တက္ ႏိုးၾကား လာသည့္ သေဘာ ျဖစ္ သည္။ လတ္တေလာ ကာလတြင္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေဆာင္ရန္ အခက္အခဲ အဟန္႕အတားမ်ားရွိေန ေသးသည့္တိုင္ေအာင္ တေန႕ တခ်ိန္ မၾကာေတာ့ေသာကာလ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ အားတက္ စရာျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအေရးသည္ က်န္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ၏ အေရး သက္သက္ မဟုတ္ပဲ အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕ ကပါ တက္တက္ၾကြၾကြ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေရးအျဖစ္ သေဘာေပါက္ လာၾကသျဖင့္ လူမ်ားစု အတြက္ေရာ လူနည္းစုတို႕ အတြက္ ပါ တတိုင္းတျပည္လံုး၏ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ တရပ္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေသာ ျပည္ေထာင္စု ေခတ္သစ္ဆီကို ဦးတည္သည့္ ျပန္လည္ စုစည္းမႈ အမွတ္ လကၡဏာတရပ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ပင္လံု ကတိကဝတ္ တို႕၏ အေျခခံေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရးရာ၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ၊ အေတြးအေခၚေရးရာ အရ ျပန္ လည္ ဆံုစည္း လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လံု အေမြအနစ္ မွရရွိေသာ ဆုျမတ္ ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႕သည္ယေန႕ထိတိုင္ေအာင္ အားေကာင္းဆဲ၊ ေမာင္းသန္ဆဲ၊ စည္းလံုးမႈ၊ စုစည္းမႈတို႕ကို ေပးႏိုင္ဆဲ၊ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ သည္။

ေက်ာက္ေကာင္း တလက္၊ သူရဲေကာင္း တဦး

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ႏိုင္ငံသမုိင္းတြင္ တခ်ိန္တခါက ပင္လံုတြင္ တတဂၤအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့့ဘူးသည့္ စုစည္းမႈမ်ိဳး ယခုတဖန္ “ျပန္လည္” ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တခါက ဗမာ တိုင္းရင္း သား မ်ား ထဲမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟူသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ထူးတဦး တေယာက္ ၏ ႀကီးမား ေသာ အေမွ်ာ္အျမင္တခု ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ႏွစ္ ကာကာ အသက္ေပး ခ်စ္ခဲ့ရေသာ ဗမာ အပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ ကုန္လြန္ခဲ့ ေသာ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ အတိတ္ကာလတြင္ တဦးတည္း ႀကိတ္ခါ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ မက္ခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အိပ္မက္ ေဟာင္းတို႕သည္ လူမိုက္တုိ႕၏လက္ထဲတြင္ ေရတိမ္္ျမဳပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအဝွမ္း ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ၿပီး ဗမာအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုျပည္သူတုိ႕ ေသြးေခ်ာင္းသြင္သြင္ စီး ခဲ့ရသည္။ ယင္း အာဇာနီ သူရဲ ေကာင္းႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ေရး အတိတ္ အိပ္မက္ေဟာင္းတို႕သည္ ယေန႕ ျမန္မာ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္ သစ္ တို႕၏ အနာဂတ္ အိပ္မက္သစ္ တခု အျဖစ္ ႏြံထဲမွ ျပန္ ေပၚလာသည့္ ေက်ာက္ေကာင္းပမာ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ လႈပ္ရွား ရွင္သန္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ေကာင္းမွန္လ်င္ ႏြံမွာႏွစ္ေသာ္လည္း မညစ္ သကဲ့သို႕၊ စစ္မွန္ေသာ အာဇာနည္ သူရဲ ေကာင္းတို႕သည္ လူေသေသာ္လည္း သူတို႕၏ နာမည္ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ တုိ႕သည္ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ ရိုးထံုးစံမရွိေပ။

ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး ၾကာျမင့္သြား ရသည့္ ပင္လံု ခရီး

အာဘရာဟမ္လင္ကြန္းကေျပာခဲ့ဘူးသည္္မွာ “သစ္ပင္တပင္ကို ခုတ္လွဲဖို႕ အခ်ိန္ (၆) နာရီေပးပါ၊ ပထမ (၄) နာရီအတြင္း ပုဆိန္ကို ကြ်န္ေတာ္ေသြးမယ္”ဟူ၏။ အာဏာရွင္စနစ္ကိုလည္း ရြံမုန္း၊ ဖက္ဒရယ္ ဆိုျပန္ေတာ့လည္း အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္္၊ “ဖက္ဒရယ္ ခြဲထြက္ေရးမူ” ဟူေသာတံုးေနသည့္ ပုဆိန္ျဖင့္ အပင္အို ကိုခုတ္လွဲ ရန္ က်ိဳးစားခဲ့ၾကဘူးၿပီ။ ေခြ်းထြက္သာမ်ားခဲ့သည္၊ စည္းလံုးမႈ၊ စုစည္းမႈတို႕ ကိုမေဆာင္က်ဥ္း ႏိုင္သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ မတက္လွန္းႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ အပင္အိုကေတာ့ တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ခဲ့။ အာဘရာဟမ္ လင္ကြန္း ၏အလိုအရဟူမူ ပထမ (၄) နာရီအတြင္းပုဆိန္ ကိုေသြး လိုက္ျခင္းသည္ တခ်က္ပင္မခုတ္ရေသးေသာ အပင္အိုအား ထက္ဝက္မွ် ခုတ္ထားၿပီး သကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သစ္ပင္ကို သဲႀကီးမဲႀကီးခုတ္ထစ္ျခင္း ထက္၊ ယင္းသစ္ပင္ကို အျမန္ဆံုး အၿပီးသတ္ ခုတ္လွဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ဦးစားေပး ျပဳလုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာပုဆိန္ ကိုထက္ျမက္ ေနေအာင္ ဦးစြာပထမ ေသြးထား သည့္ အလုပ္ ျဖစ္ သည္။ ထက္ျမက္ေသာ ပုဆိန္ ႏွင့္တူသည့္ ထက္ျမက္ေသာ ပင္လံု အေတြးအေခၚ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပူးေပါင္းေရးမူ အားျဖင့္ သာလ်င္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို အလ်င္အျမန္ မ်က္ေမာက္ျပဳကာ စစ္ပြဲမ်ားၿငိမ္းေသာ စည္းလံုးေသာ ပင္လံုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ကမၻာ့ အလယ္တြင္ တင့္တယ္ စြာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕၏ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးမျပဳ ႏိုင္ခဲ့ ၾကသျဖင့္၄င္း၊ အသံုးျပဳရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္၄င္း၊ “ဖက္ဒရယ္ ခြဲထြက္ေရးမူ” ဟူေသာ အာဏာရွင္ ၏ မႈိုင္းတိုက္ေသြးခြဲမႈ ကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ရိုးသားေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕ အယံုႀကီး ယံုမိခဲ့ၾကဘူးၿပီ။ ဤသို႕ျဖင့္ ျပည္သူတို႕၏ ပင္လံု တေက်ာ့ျပန္ခရီး သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ ဟူသည္မွာ သက္တမ္းတရာ သာရွိေသာ လူသား မ်ားအတြက္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီးၾကာျမင့္ သလိုျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ား ကင္းရွင္းေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုထူေထာင္ရန္အတြက္ ခ်စ္ခင္ ေလးစား အပ္ေသာ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ လြန္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ဗမာတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို တို႕သည္ အာဏာရွင္၏ လွည့္ဖ်ားမႈ ကိုအလြယ္တကူ ယံုစားမိခဲ့ၾကသျဖင့္ မၾကာသင့္ပဲ ကမၻာ ႏွင့္ခ်ီၾကာေညာင္း ခဲ့ရ သည္။ ရွည္ၾကာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုပင္ တုိင္းရင္းသား ျပႆနာ ဟူ၍ တမ်ိဳူး၊ လူမ်ိဳးစု ျပႆနာ ဟူ၍ တဖံု မွားယြင္းစြာ ကင္းပြန္းတပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး ေတာင္းဆိုသူမ်ားကိုလည္း အဖ်က္သမားမ်ား၊ ခြဲထြက္ေရးသမား မ်ားအျဖစ္ အပုတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္ တကယ္ တြင္မူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတို႕ စတင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မဟုတ္မူပဲ ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႕၏ ရိုးသားစြာမသိနားမလည္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာ ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႕၏ ျပႆနာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဗမာျပႆနာ သာျဖစ္ေပသည္။ ဗမာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား က ဦးေဆာင္ ခဲ့ၿပီး၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံု ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၏ အရွိန္အဟုန္အားျဖင့္ အာဏာရွင္၏ “ဖက္ဒရယ္၊ ခြဲထြက္ေရးမူ” ဟူသည့္ ယံုတမ္းစကား ျဖင့္ အစီအစဥ္ရွိရွိ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ ေသာ အေမွာင္တိုက္ ေမာဟ တံတိုင္းႀကီး သည္ လည္း ၿပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႕ အျမင္သစ္မ်ား ပြင့္လင္းလာေသာေခတ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရး သည္ ကမၻာ ႏွင့္ခ်ီၿပီးထပ္မၾကာသင့္ေတာ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား က ပုဆိန္ကိုထက္ေနေအာင္ ေသြးထားေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းပုဆိန္ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ ယေန႕ ေကာက္ကိုက္လုိက္လ်င္ ျပည္သူတရပ္လံုး အငမ္္းမရေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုမနက္ဖန္ ဧကန္မလြဲ မ်က္ေမာက္ ျပဳႏိုင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ပင္လံု ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚ

ပင္လံု ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရွမ္းျပည္တြင္ရွိေသာ ပင္လံု အမည္တြင္သည့္ ေနရာ၊ေဒသ ကို၄င္း၊ ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ ကိုေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ကာလေလးတခု ကို၄င္းေျပး၍ ေတြးမိ ျမင္မိ ၾကေပလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ပင္လံုဟူေသာ စကားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း တြင္ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရ တရပ္ျဖစ္ၿပီး ေနရာ၊ေဒသ ႏွင့္ အခ်ိန္ ကိုသာ ရည္ညႊန္း ေနသည္မဟုတ္ေပ။ ပင္လံုဟူသည့္ စကားလံုးတလံုးကို ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရ အျမင္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ အဓိပၸယ္ဖြင့္မည္ဆိုလ်င္ “ပင္လံု” ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ တန္းတူေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ (Universal Democracy) အယူအဆမ်ား ကို “ပင္လံု” ဟူေသာ စကားလံုး တလံုးတည္းကို umbrella term တခုအျဖစ္သံုးၿပီး principles of democracy ေခၚ ဒီမိုကေရစီ တရား မ်ားကို ေပါင္းခ်ဳပ္၍ေျပာဆို ေရးသား လိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ “ပင္လံု” ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရ တြင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ မ်ား စသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေသာ ျပည္ေထာင္စု တခုကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရမ်ား ပါရွိ ေနပါ သည္။ ပင္လံု ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ (Universal Democracy) အယူအဆမ်ား သည္ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း ဆက္ႏႊယ္ ေနသည္ကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ တႀကိမ္တည္းတြင္ ပင္လံု ဟူသည္မွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ (Universal Democracy) အယူအဆမ်ား ကိုအေျခခံသည့္ မိမိတို႕ ၏ အမိပင္လံုျပည္ေထာင္စု ႀကီး ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က် ကိုက္ညီသည့္ ဒီမုိကေရ စီ၏ အေျခခံတရား မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ (Universal Democracy) ဟူသည္မွာ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီလည္းမဟုတ္၊ အေရွ႕တုိင္းဒီမိုကေရစီလည္းမဟုတ္ ကမၻာ့ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမက္ မည္သည့္အရပ္တြင္ ေနထို္င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ မြတ္စလင္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ အစရွိသည့္ ကမၻာ့ဘာသာႀကီးမ်ား အနက္ မည္သည့္ ဘာသာကိုကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႕ေသာ မိရိုးဖလာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႕ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ႏွင့္ မိရို္းဖလာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကိုစြန္႕လႊတ္စရာ မလိုပဲ မိမိတို႕၏ ေရခံေျမခံ ပကတိ အရွိတရားမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ကာ ျပည္သူတို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ခြန္အားတခုကို ျဖည့္တင္းေပး ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။(၁)

တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံု ဟူသည္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွပံုတူကူးခ်ထားသည္လည္းမဟုတ္၊ ဥေရာပ အေနာက္တိုင္းမွ ပံုတူကူးခ်ကာ တင္ပို႕ခဲ့သည္ လည္းမ ဟုတ္ ေသာ ပင္လံု ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား မ်ား အတူတကြ ျပန္လည္ ထူေထာင္လတၱံ႕ေသာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ၏ ေရခံ ေျမခံ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ သဟဇာတ က်သည့္ ပင္လံုျခံထြက္ ဒီမိုကေရစီ homegrown Panglong democracy သာျဖစ္ေပသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို စတင္ထူေထာင္စဥ္ က အေမရိကန္မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား ေတြးေခၚခဲ့ၾကေသာ Jersonian Democracy, Madisonian Democracy အစရွိသည္တို႔ ႏွင့္မျခား၊ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ ေတြးေခၚကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏ ေခတ္သစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ပင္လံု ဒီမုိကေရစီ Panglong Democracy သည္ အခုိင္အမာ အထင္အရွား ရွိခဲ့ပါ သည္။ ကိုယ့္ သမို္င္း ကို ကိုယ္ေမ့ေပ်ာက္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ World class leader ေခၚ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က သူခ်စ္ေသာ ဗမာ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတရပ္လံုး ကမၻာ ႏွင့္ ထို္က္ထိုက္တန္တန္ ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္မည့္ အဆင့္ျမင့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္တရပ္အတြက္ ပင္လံုတြင္ အုပ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယေန႔ ျမင္ေတြ႔ ေနၾကရသည့္ အညံ့စား ေရႊရည္စိမ္ ဒီမိုကေရစီ မ်ိဳးႏွင့္ မိုးႏွင့္ေျမ ပမာ ကြာျခားလြန္းလွပါသည္။

ၿဖိဳလွဲရိုက္ခ်ိဳး၍မရေသာ သမိုင္း ေက်ာက္တုိင္

ပင္လံု အေမြအႏွစ္ မွရရွိလာေသာ ဆုျမတ္ ေက်းဇူးတရား မ်ား သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ အဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ ေလာက္ ေအာင္ ႀကီးမား လွေသာ္လည္း ယင္းအက်ိဳးေက်းဇူး တို႕ကို မျမင္ႏိုင္ပဲ အေပၚယံၾကည့္ကာ မဟုတ္မတရား ေျပာဆို ေဝဖန္မႈ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕က ပင္လံု ေခတ္ကုန္ဆံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကသည္။ အမွန္မွာ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ကာလတြင္ တုိင္းျပည္၏ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္း ပင္လံုကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရည္ညႊန္းခဲ့ၾကသည့္အျပင္၊ ယေန႕အထိလည္း ပင္လံု၏ မူ တို႕သည္ ေခတ္မမီ ေတာ့ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ခိုင္ခိုင္လံုလံု တိတိက်က် ေဖၚထုတ္ တင္ျပႏိုင္သူမရွိဘူးေသးေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံု မူ၊ ပင္လံု သေဘာတရားတို႕မွာ timeless principles ေခၚ ေခတ္အခ်ိန္အခါမေရြး မွန္ကန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ မူမ်ား တန္ဘိုးမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ဟူသည္မွာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ သက္သက္ တခု မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အာဏာ ခြဲေဝေရး စသည္တို႕ ဘာမွ အတိအက် မပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ကာလ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ခံေကာင္စီ တြင္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ကို ထည္႔ေပးရန္ သေဘာတူသည့္သေဘာ ေလာက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား အတြက္ ဘ႑ာေရး မ်ား ေထာက္ ပံ့ ေပးရန္ ေလာက္ သာပါရွိ ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပင္လံုဝါဒကို ဆန္႕က်င္သည့္ စစ္ဝါဒီတုိ႕ အႀကိဳက္ သပုတ္ေလလြင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုလာ သူတုိ႕ ယေန႕ အခ်ိန္အခါတြင္ေပၚေပါက္လာရသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ေတာ့မဟုတ္တန္ရာေပ။ အမွန္မွာ ပင္လံုသည္ သာမန္စာခ်ဳပ္ သက္သက္မဟုတ္မူပဲ ေခတ္သစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုအေျခခံသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အေျခခံမူ (ရ)ခ်က္တို႕ကိုပူးတြဲေလ့လာ ပါက ပိုမို ခိုင္မာစြာ သိသာ ထင္ရွား လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မက်ဆံုး မီေရးသားခဲ့သည့္ အျခခံဥပေဒ ပထမမူၾကမ္းသည္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏လမ္းညႊန္ခ်က္(ရ)ခ်က္ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အခ်က္တို႕ကို Vansangva Library (www.vansangva.com) တြင္အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဤေနရာ တြင္ ဆက္လက္ မ ေဆြးေႏြး ေတာ့ပါ။ ေအာက္ဆံုးတြင္ေဖၚျပထားေသာ လင့္မ်ားတြင္ ျပည့္စံုစြာဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။(၂)

အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတခုတြင္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟူသည္မွာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားမွ အာဏာမစြန္႕ လႊတ္လိုသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကအေျခအေနအရ လိုက္ေလ်ာ ကာ ထိုးခဲ့ရသေယာင္ ဗမာ ပညာရွင္ တဦး မွ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ေရးသားခဲ့ဘူးသည္။ ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ ဟူသည့္ သေဘာ သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ၏ အခ်က္ နံပတ္ (ရ)တြင္ “ေတာင္တန္းေဒသရွိ ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမုိကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိ ခံ စားေစရမည္“ ဟူ၍အတိအလင္းဆိုထားရာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ေဟာင္းကို ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမဟုတ္မူပဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သစ္ကိုထူေထာင္ရန္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယင္းပညာရွင္ႀကီး၏ အဆိုမွာ အေျခအျမစ္မရွိ၊ ပကတိ အမွန္တရားႏွင့္ ပါစင္ေအာင္ လြဲေနေၾကာင္း အထင္ အရွား သက္ေသ ထူ ႏိုင္ပါသည္။

ပင္လံုသည္ အႏွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္ၾကာ ျမင့္သြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ အေျခခံ ၿပီး စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္းသည္ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီ ေဘာင္မဝင္ေတာ့ ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝဂ) သာလ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသံ မ်ား လည္းသဲ့သဲ့ ၾကားေနရသည္။ ယင္းအဆိုသည္ မည္မွ် မွန္ကန္မႈ ရိွသနည္း။ ယေန႕ ျပည္သူတို႕ က ပင္လံု ၏ အေျခခံမူ မ်ားျဖစ္ေသာ ပူးေပါင္းေရး၊ တန္းတူေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆိုသံမ်ား ရပ္စဲသြား သည္မရွိ သည့္အျပင္ ယင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ အေတာမသတ္ ပို၍ပို၍ က်ယ္ေလာင္ လာခဲ့သည္ ကိုေထာက္ၿပီး ဤအဆိုသည္ မွန္ကန္မႈ အလ်ဥ္းမရွိေၾကာင္း အခုိင္ အမာ သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။ ပင္လံု ကို ေသးသိမ္ ေအာင္၊ ပင္လံုကို ေမွးမွိန္ ေအာင္ ေျပာဆိုၾကသူမ်ား သည္၊ ျပည္သူတို႕၏ ပင္လံု တေက်ာ့ ျပန္ခရီးကို ေနွာင့္ေႏွး ကာ ေနာက္ထပ္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး ၾကာျမင့္ေအာင္ ရည္ရြယ္ဟန္ ရွိသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ တရား မ်ား ႏွင့္ ၿပီးေသာပင္လံု သမိုင္းေက်ာက္တုိင္ကို မည္သူမ်ွၿဖိဳခြဲ ဖ်က္စီး ႏိုင္စြမ္း မည္မဟုတ္ေပ။

ပင္လံုမူ၊ပင္လံု ကတိကဝတ္ တို႕တြင္ “ခြဲထြက္ေရး” ကိုေဇာင္းေပးထားသေယာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ေျပာဆိုၾကျပန္ေသးသည္။ သမိုင္းဝင္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ပါ စာသားမ်ား ကို အေသအျခာဖတ္ၾကည့္ ပါက “ခြဲထြက္ခြင့္” “ခြဲထြက္ေရး” ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားလံုးဝမပါရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤ အဆိုသည္လည္း မသိနားမလည္ေသာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕အားလွည့္စားထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ပင္လံုတြင္ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္မွာ ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကခ်င္၊ဗမာ သာျဖစ္သျဖင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မပါ ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္ေသာ “ပင္လံုထက္ပိုမိုသာလြန္ေသာ” ညီလာခံႀကီးတရပ္ကိုျပန္လည္က်င္းပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို ၾက သည္။ အမွန္အားျဖင့္မူ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စု သမိုင္းတြင္ တျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွ ခြဲထြက္ကာ သီးျခားသမၼတ ႏိုင္ငံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ မေတာင္းဆိုပဲ ျပည္နယ္အသီးသီး ေတာင္းဆို ကာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ပါဝင္လာၾကသည္မွာ ပင္လံုကတိကဝတ္ တို႔ ၏ ပူေပါင္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ တနည္း အား ျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းမွ ျပည္နယ္ အျဖစ္ ပါဝင္လာၾကေသာ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ရခိုင္ အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ပင္လံုကို ယံုၾကည္၍ ဆက္လက္ၿပီး တနည္းတဖံု အတည္ျပဳ သြားၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား မတူညီၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ပင္လံု ကတိကဝတ္အေပၚတြင္အားလံုးစုစည္းၿပီး တူညီေသာ၊ တခု တည္း ေသာ ေခတ္သစ္ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ သမိုင္းကို စတင္ ေရးသား ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကို ျပည္နယ္ (၁၃) ခုႏွင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ အသစ္မ်ားပါဝင္လာရာ ယေန႕ ျပည္နယ္ (၅ဝ) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုတခုျဖစ္လာခဲ့ရာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္နယ္ (၁၃) ခုႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ သည္ဟု ဆို၍မရေပ။ ေနာက္ထပ္ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ (၃ရ) ျပည္နယ္တို႕သည္လည္း ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီလက္ေအာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ ကနဦး (၁၃) ျပည္နယ္ တို႕ ၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ကနဦးစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကစဥ္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတရားမ်ား ကိုလက္ခံ ယံုၾကည္ ၾက၍ သာပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္း၄င္းပင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ကို ကို ကနဦး ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည့္ ခ်င္း၊ရွမ္း၊ဗမာ၊ ကခ်င္ တို႕ႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္မဟုတ္မူပဲ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ဆက္လက္ ေနထိုင္သြားရန္ဆႏၵ ရ်ိၾကသည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ပါ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ဆက္ႏႊယ္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ပင္လံုကတိကဝတ္ ႏွင့္ ပင္လံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တုိ႕သည္ လည္းထိုနည္း၎ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ျပည္ေထာင္စု ႀကီး အရွည္သျဖင့္ တည္တန္႕ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ ခုိင္မာေသာ သမိုင္း ေက်ာက္တိုင္ တခုျဖစ္ေပသည္။

ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအေရးသက္သက္ႏွင့္ သာသက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ဗမာ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလံုး တို႕၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေသာ သမိုင္းဝင္ ႏိုင္ငံေရးစာတမ္းတခုျဖစ္ေပသည္။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ကြ်န္သ ေဘာက္ ဘဝတြင္ အတူတကြက်ေရာက္ခဲ့ၾကရသည့္ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးအားလံုးတုိ႕သည္ လြတ္လပ္ေရး ကိုသာ အငန္းမရ လိုခ်င္ ခဲ့ ၾက သည္။ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း ကိုလိုနီစနစ္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရးကို ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ မွကမကထျပဳေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုလိုနီ လက္ ေအာက္ခံ လူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရးသည္ အဓိကက်ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ဤသို႕ လူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္ ကိုကမၻာ ႏွင့္ အဝွမ္း လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ သူတပါးႏိုင္ငံ အားနယ္ခ်ဲ႕ ကာ ကိုလိုနီကြ်န္ျပဳ သည့္စနစ္ကို အၿပီးအပိုင္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ self-determination ေခၚ “ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္” သည္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ေသာ့ခ်က္ စကားလံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (၃)

တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တဦး၏ လြတ္လပ္ေရး ကို တဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ကိုယ္စီ ပိုင္ဆိုင္ကာ ႏိုင္ငံႀကီးသည္ငယ္သည္မဟူ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ တန္းတူရည္တူ ပါဝင္လာၾကၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိမ္းသိမ္း တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာစစ္ႀကီးမ်ား ကိုဖန္တီးခဲ့သည့္ ကိုလိုနီ စနစ္ဆိုး မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာကို တည္ေထာင္ရန္အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေသာ ႏိုင္ငံ အသီသီး လူမ်ိဳးအသီးသီး တို႕၏ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္လာေသာ ႏိုင္ငံတို႕ အနက္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းေနထိုင္ေသာတိုင္းျပည္မ်ားသည္ nation state ေခၚ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံမ်ား ကိုထူေထာင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ အစရွိသည့္ multi-national states ေခၚ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအသီးသီး အတြက္ internal self-determination ေခၚ နယ္တြင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ နယ္တြင္း ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ပူေပါင္းကာ “ျပည္နယ္ေပါင္းစု” ျပည္ေထာင္စုစနစ္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႀကီးသည္ ငယ္သည္မဟူ တန္းတူရည္တူ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထို္င္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ကင္းရွင္းကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕ကိုပါ ျမွင့္တင္ ထိမ္းသိမ္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္မ်ား ေမွးမွိန္ကာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ သည္ သာႀကီးစိုးခဲ့ၿပီး nation state ေခၚ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံတခုပံုသ႑န္သို႕ အတင္းအဓမၼ အသြတ္သြင္းခံ ခဲ့ၾကရသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတို႕၏ နဂိုရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒န္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တို႕ ကိုပါဆံုးရႈံး ခဲ့ၾကရသည္။ တဆက္တည္းတြင္ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံတရားမ်ား ပါ ဆိပ္သုဥ္းကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္း လိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အမ်ားစုႀကီးျဖစ္ေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပါ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗမာတို္င္းရင္းသားတို႕ကိုယ္တိုင္လည္း မိမိတို႕၏ နဂိုရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ – တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႕ ကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္ ကို၄င္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ – တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိတို႕ဆႏၵ အေလ်ာက္လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ကို၄င္း ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ ရရွိၿပီးသား လြတ္လပ္ေရး ကိုျပန္လည္ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တို႕၏အေရးသည္ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕၏အေရး ႏွင့္ခြဲျခား၍ မရေအာင္ နက္နက္ ရိႈင္းရိႈင္းဆက္စပ္ေနသည္။ ဗမာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ဗမာ ဘဝတူ တေလွတည္း စီးခဲ့ၾကည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာစုႏွစ္ခ်ီ ၾကာ ျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ တဦး ကိုေတာ့ လြတ္လပ္ေစ၊ ေနာက္တဦးကိုေတာ့ ကြ်န္ဘဝတြင္ေနေစ ဟူ၍ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ ၍မရစေကာင္းေပ။ ပင္လံု တြင္လြတ္လပ္ေရး ကို တန္းတူ ရည္တူ အရယူခဲ့ၾကသျဖင့္၊ လြတ္လပ္ေရး၏ အသီးအပြင့္တို႕ကိုလည္း တန္းတူ ရည္တူခံစားခြင့္ ရွိၾကရေပမည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား က မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ားဆံုး ရႈံးလ်င္၊ မၾကာမီေသာကာလတြင္ ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႔ ကပါ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ ကို တဆက္ထည္းဆိုသလိုဆံုးရံႈးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ သမိုင္းကအခိုင္အမာ သက္ေသ ထူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတခုတြင္ လူမ်ိဳးအသီးသီး ေဒသအသီးသီးတို႕သည္ မိမိတို႕ လူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ား ႏွင့္ေသာ္၄င္း၊ မိမိတို႕ ေနထိုင္ရာပထဝီေဒသႏွင့္ ၄င္း ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အားလံုးပါဝင္ေရးဆြဲၿပီးသေဘာတူျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည့္ “ျပည္နယ္ေပါင္းစု” ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႕က်င္ပဲ ျပည္နယ္အစိုးရတို႕က ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိရမည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း မိမိတို႕၏ အစိုးရ၊ မိမိတို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိတို႕၏ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ ႏိွုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရိွေသာ လူမ်ိဳးသည္ လြတ္လပ္သည့္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိရန္အတြက္ အစိုးရလည္းရွိရေပမည္။ အစိုးရ မရွိ ေသာ လူမ်ိဳးသည္ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ သို႕ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) အရ၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ မ်ားအတြက္ မိမိတို႕၏ အစိုးရ၊ မိမိတို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိတို႕ ကုိယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိခဲ့ၾကေပ၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွခန္႕အပ္ရသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကို ဆံုးရႈံးကာ Internal Colony ေခၚ ျပည္တြင္း ကိုလိုနီ ကြ်န္သေပါက္ ဘဝ ကိုက်ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္သူတို႕ ကတုိက္ရိုူက္ေရြးေကာက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ အစိုးရမရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္း ခြင့္လည္းမရွိေတာ့ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ကကြ်န္သေဘာက္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ လာၾက ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တို႕ အတြက္ လြတ္လပ္ေရး ကိုဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးကိုအငန္းမရ၊ အလ်င္အျမန္လိုခ်င္၍ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဗမာ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ လြတ္လပ္ေရး ကိုမရပဲ၊ ဗမာ ကိုလိုနီ ကြ်န္ သေပါက္ ဘဝကို ေရာက္ေအာင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾက သကဲ့သို႕ျဖစ္သြားရသည္။ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳး မ်ား ဟူ၍ မေခၚဆိုႏို္င္ေတာ့ေပ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကစဥ္က ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အခြင့္အေရး မ်ား ကိုထည့္သြင္း ထားျခင္းမရွိပဲ Frontier Areas မ်ားမွ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တို႕ကိုသာကြက္ၿပီး အာမခံကာ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ သည္မွာ ယေန႕ ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႕ကိုယ္တိုင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးရသည့္ အေျခသို႕ က်ေရာက္ရန္ သမိုင္းဟာကြက္တခု ဟုတ္မဟုတ္ ေတြးေတာစရာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေပသည္။ အမ်ားစုႀကီးျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္သူ တို႕ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ဟူ၍ မရွိခဲ့သည္မွာ ၾကာေျငာင္း ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဗမာ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႕သာ ႀကီးစိုးခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစံအရ ျပည္သူတို႕ကိုယ္တိုင္က လိုလိုလားလား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ေသာေခါင္းေဆာင္ သည္သာလ်င္စစ္မွန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရွင္ ဟူသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မ ဟုတ္ေပ။ အာဏာရွင္ စနစ္ ကိုျပည္သူတို႕မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ဆို္င္ရာ လမ္းညႊန္ (ရ)ခ်က္ မွ အခ်က္ (၃) တြင္“ ျပည္နယ္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႕၏ အာဏာသည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားထံမွဆင္းသက္ရမည္” ဟူေသာ မူဝါဒ ကို ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဗမာအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတုိ႕ သည္မိမိတို႕၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကိုဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။

ျပည္သူတို႕၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကိုထင္ဟပ္ေစသည့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္မ်ား ကင္းမဲ့လာသည္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ျပည္သူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ ဆႏၵ အေလ်ာက္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ဝင္သြားရသည္။ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ဗမာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႕တြင္ ကုိယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားမရွိ၍မျဖစ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာႀကီး ကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ားရွိရမည္ျဖစ္သလို၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးအဒြန္႕ရွည္တည္တန္႕ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ဗမာအပါအဝင္လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ လည္းကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ားရရွိခံစား ၾကရေပမည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊မည္သည့္ ေဒသကိုမွ် သာေစ၊နာေစ ခြဲျခား၍မရစေကာင္းေပ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကိုေတာ့ ျပည္နယ္၊ ေနာက္တမ်ိဳးကိုေတာ့ တိုင္းအဆင့္သာသာ တြင္ထား၍ မရစေကာင္းေပ။ “ျပည္နယ္ေပါင္းစု” ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို ထူေထာင္ကာ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တန္းတူရည္တူ ျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရး မ်ားခံစား ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မသိ က်ိဳးကြ်ံ မျပဳ စေကာင္းေသာ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး၏ နိယာမတရားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ဤနိယာမတရားကို မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အဖက္ဖက္ တြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚစၿမဲျဖစ္သည္။

တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ပင္လံုအေမြအနစ္

တုိင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီးလည္းျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ အနာဂတ္ ျပည္ ေထာင္စု အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာ ေကာင္းတရပ္ကိုခ်မွတ္ေပးခဲ့ဘူးသည္။ သူကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပင္လံုမူ သည္ သာလ်င္ ကြ်န္ပ္ တို႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ တခုတည္းေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအေျခခံအုပ္ျမစ္ အရ ကြ်န္သေဘာက္ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ယင္းအေျခခံအုပ္ျမစ္ ေပၚတြင္ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ ထူေထာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၡဳလ ပန္းျခံတြင္ ထီးထီးမားမား တည္ရွိေန ေသာ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္တြင္ ေရးထိုးထားသည့္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္လည္း ယင္းပင္လံု အေျခခံအုပ္ျမစ္ ေပၚတြင္ စိုက္ထူ ေရးသား ခဲ့ၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းလြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ၏ အမွတ္စဥ္ (၅) တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း အတိအလင္း ကဗ်ည္းထိုး ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

“ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူ တဦးတေယာက္ တဖြဲ႕ တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္၊ မည္သူတဦးတ ေယာက္တဖြဲ႕ တသင္း၏ ပုဂၢ လိကအပုိင္ ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတဦး တေယာက္ တဖြဲ႕တသင္းက ခ်ဳပ္ကုိင္အႏုိင္သိမ္းယူ အက်ဳိး ခံစားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္၊အတိတ္ ကာ လလည္းေကာင္း၊ ယခုမ်က္ ေမွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ေနာင္လာလတံ့ ေသာ အနာဂတ္ကာလ ၌ လည္းေကာင္း၊ ငါတုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီး အ တြင္း ၌ မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာႀကီးငယ္ေဝးနီး က်ား/မ မျခား သစၥာေတာ္ခံ ႏုိင္ငံသား ဟူသေရြ႕ ဒုိ႔၏အေမြအႏွစ္အပုိင္ပစၥည္း အက်ဳိးခံစားရာ ျဖစ္သည္ ဟူ ေသာ လူ႔ဘာသာ လူ႔တရား ႏွင့္အညီကမၻာဦးကာလ လူတုိ႔၏ စည္း႐ုံးမႈ ၌လူအေပါင္းတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအရလူ အဝွမ္း၏ အက်ဳိးကုိ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္အံ့ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိ ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြန္း မၿငိပကတိသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔ဝါဒ ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွားစြာပုိင္းျခားသတ္မွတ္တူညီေသာ တရား တူညီေသာအခြင့္အေရးတူညီေသာ အဆင့္ အ တန္း အားျဖင့္ ကမၻာအရွည္ တည္စိမ့္ ေသာငွာ လူအေပါင္းတုိ႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကုိ လက္ ဆုပ္လက္ကုိင္ငါတုိ႔အပုိင္ရၿပီ။“

ပင္လံုလမ္းမွေသြဖီလာခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရး၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္၊ ဒီမုိကေရစီအေျခခံအုပ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ ပင္လံု ဟူသည့္ အေျခခံအုပ္ျမစ္ ကိုပစ္ပယ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယင္း လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း ႀကီး သည္လည္း ယေန႕ အခ်ိန္အခါတြင္ ကဗ်ည္း အကၡရာမ်ားသက္သက္ အျဖစ္က်န္ရွိခဲ့ၿပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူအေပါင္းတို႕ ေမွာ္မွန္းခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံး ခဲ့ၾကရသည္။

အေဆာက္အဦးတခု၏ ေျခခံအုပ္ျမစ္ (foundation) ဒီဇိုင္းကုိၾကည့္ လိုက္ရံုႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ၿပီးေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ (သို႔မဟုတ္) ဗိသုကာ တဦးသည္ ယင္းအေျခခံအုပ္ျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေဆာက္အဦးသည္ အထပ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာရွိၿပီး ခန္႕ျငား ထည္ဝါေသာ မိုးေထာင္တိုက္ အမ်ိဳးအစားလား၊ သာမန္ ႏွစ္ထပ္၊ သံုးထပ္တိုက္ အမ်ိဳးအစားလားဆိုသည္ကိုခ်က္ျခင္း သိျမင္ မွန္းဆႏိုင္ သကဲ့သို႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာ က်စ္လစ္ သိပ္သည္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ မ်ား ၏ အတိမ္အနက္ကိုၾကည့္ၿပီး၊ ပင္လံု အေျခခံ အုပ္ျမစ္ေပၚ တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ Federal Republic of Germany ေခၚ ဂ်ာမန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ႏိုင္ငံ မ်ား ကဲ့သို႔ ခန္႕ျငားထည္ဝါေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးတခုကိုတည္ေဆာက္ ေတာ့မည့္ တိုင္းျပည္တခု၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုရင့္ က်က္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးမွန္လ်င္ ခန္႔မွန္းရိပ္မိ မွန္းဆ ႏိုင္ ေပလိမ့္မည္။

ယိုင္နဲ႕တိမ္းေစာင္းေနေသာ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ႀကီးအားျပန္လည္တည့္မတ္ရန္အတြက္ ယင္းေက်ာက္တုိင္ႀကီး၏ ေအာက္ေျခ အေျခခံအုတ္ျမစ္တြင္ ပင္လံုမူတို႕သည္ မေပ်ာက္မပ်က္ အခို္င္အမာတည္ရွိေနပါေသးသည္။ ပင္လံုမူကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ အတူတကြ ျပန္လည္စုပ္ကိုင္ကာ ပင္လံုလမ္းကိုျပန္လည္ လက္တြဲ ေလ်ာက္လွမ္းၾကမည္ဆိုလ်င္ ယိုင္နဲ႕တိမ္းေစာင္းေနေသာ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ႀကီး သည္လည္း ျပန္လည္တည့္မတ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ တင္ျပေဆြးလိုက္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္က လမ္းညႊန္ခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးလ်င္ “သူမ်ား ေျခလွမ္းတလွမ္းလွမ္းရင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကေျခလွမ္း ဆယ္လွမ္းလွမ္းႏိုင္ရမယ္” ဟူ၏။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္ အေရွ႕သို႔ေျခလွမ္း ဆယ္လွန္း မလွန္း ပဲ အေနာက္သို႔ ေျခလွမ္းအလွမ္းတရာလွမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယေန႕ကာလ အင္တာနက္ေခတ္တြင္ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေျခလွမ္းက်ဲႀကီးမ်ားျဖင့္ အီလက္ေၾထာနစ္ နည္းပညာတို႔ ၏ အကူအညီကို အသံုးျပဳၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္ဆန္လြန္းလွေသာ အလ်င္ ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဖလွယ္ရင္း စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အဖက္ဖက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကို စကၠန္႕ ႏွင့္ အမွ် တဝီဝီ္ ေက်ာ္ျဖတ္ခ်န္လွပ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ သူမ်ား ေျခလွမ္း တလွမ္းလွမ္းလ်င္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကေျခလွမ္း အလွမ္းတရာေလာက္ မွ မလွမ္း ႏိုင္လ်င္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွွ် လူသားတို႕၏ ပစၥုပၸန္ ဘဝအတြင္းသို႕ ျပင္းထန္လြန္းေသာ အျမန္ႏွန္းျဖင့္ ေဆာင့္ကာနင္းကာ ဝင္ေရာက္လာ ေနေသာ အနာဂတ္ ကမၻာႀကီးသည္ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံအား ဒရြတ္တုိက္ ဆြဲေခၚကာ ႏိုင္ငံ အဝွမ္း ပြန္းပဲ့ထိရွမႈမ်ား ကိုမၾကာေတာ့ေသာကာလတြင္ အေတာမသတ္ျမင္ေတြ႕ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အရွိန္ အဟုန္ ျဖင့္ ဝင္ေဆာင့္ကာစိန္ေခၚေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္နက္ျဖင့္၄င္း၊ အာဏာျဖင့္၄င္း ဟန္႕တားႏိုင္စရာေၾကာင္းမရွိေပ။ သူမ်ား တကာ အင္တာနက္ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ တဝီဝီ ေက်ာ္ျဖတ္ ေနစဥ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံအား လွည္းၾကမ္း ႀကီး ေပၚတင္ၿပီး တအိအိ ေမာင္ႏွင္း ေခၚေဆာင္ကာ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ေဟာင္း ဆီသို႕ ေနာက္ျပန္လွမ္းေန ေသာ ေတာသူႀကီး တို႕ ေခတ္သည္ ကုန္ဆံုးသင့္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္မွ သူမအား ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို ၿဖိဳခြင္းရန္ ဆႏၵရွိမရွိ ထိလြယ္ရွလြယ္လြန္းလွေသာေမးခြန္းတရပ္ကိုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျဖမွာ လိုရင္း တိုရွင္း ရိုးစင္း လွပါသည္။ “က်မအေန နဲ႕ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုၿဖိဳခြင္းဖို႕ ဘယ္တံုးကမွ ဆႏၵ မရိွခဲ့ပါဘူး။ တပ္မေတာ္က ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ ကို အေကာင္ အထည္ ေဖၚေပးဖို႕ ကိုသာ က်မ တစိုက္မတ္မတ္ေျပာခဲ့တာပါ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႕၏ ဆႏၵအစစ္အမွန္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ပံုေဖၚ တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ က ပင္လံု တြင္ ၄င္း၊ သူ၏ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (ရ) ခ်က္တြင္၄င္း အတိအလင္းအုပ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ဖခင္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ ခင္းေပးခဲ့သည့္ ပင္လံုလမ္းေပၚသို႔ ျပည္သူ တို႕ကို ဦးေဆာင္ ကာ အတူ တကြ မေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္စရာ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းတစံုတရာျပစရာ မရွိေပ။ ပင္လံုလမ္းကိုလိုက္လာသည္ႏွင့္အမွ် တပ္မေတာ္ ၏ ဖခင္ ႀကီး ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ပင္လံုေခတ္မွာကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္သည္ တသားတည္း ျဖစ္သြား ၾကမည္မွာ ဧကန္မလြဲေပ။

အဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပင္လံု အေမြအနစ္ မွရရွိခံစားခဲ့ရေသာ ဆုျမတ္အက်ိဳးေက်းဇူးတို႕ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတို႕ မေမ့မေပ်ာက္ အတူတကြ ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္း ၾကပါစို႕။ ပင္လံု သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏ အတိတ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ပစၥဳပၸန္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏ အနာဂတ္ ျဖစ္ ေပ သည္။

ဆလိုင္း ကစ္(ပ္)ခိုလ်န္

(၁) (A Theory of Universal Democracy empowers cultures and communities across the world to custom design democracy in consonance with their traditional values. For example, the [author] makes concrete proposals for Muslim countries to democratize their constitutions without accepting Western values and without violating the principles of Islamic law. A Theory of Universal Democracy. Beyond the End of History. By L. Ali Khan)

(၂) ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄ရ)။ http://vansangva.com/vansangva-library/#1

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ လမ္းညႊန္ု (ရ) ခ်က္။ http://vansangva.com/vansangva-library/#2

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၏ အေျခခံဥပေဒ ပထမ မူၾကမ္း (၁၉၄၇)။ http://vansangva.com/vansangva-library/#3

(၃) The United Nations General Assembly adopted United Nations General Assembly Resolution 1514 (XV) under titled Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples provided for the granting of independence to colonial countries and peoples in providing an inevitable legal linkage between self-determination and its goal of decolonisation, and a postulated new international law-based right of freedom also in economic self-determination.

အျခားဆက္စပ္ေသာ “ပင္လံုေဆာင္းပါးမ်ား“ ကို http://vansangva.com/category/panglong-articles/ တြင္ဖတ္ရႈႏိုူင္ပါသည္။

Posted by Zogamnuam

November 19th, 2014 at 12:42 pm

Warmest Season’s greetings

Comment ေရးရန္ (no comment)

Dear Readers and Subscribers,

Warmest Season’s greetings to you all from Vansangva Group.

We are now presenting you Part 1 of a paper by Salai Mamang titled “2008 Constitution: Seven Clauses recommended by the Ethnic Nationalities for amendments.

We hope you enjoy reading the paper and any comment from our readers would be very much appreciated.

We wish you all the best in the coming NEW YEAR – 2015.

Salai Kipp Kho Lian

Posted by Zogamnuam

December 31st, 2014 at 1:06 pm

ပင္လံုသို႔ တေက်ာ့ျပန္ခရီး

Comment ေရးရန္ (no comment)

ပင္လံုခရီးသည္
ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ေျမပံုကိုၾကည့္ရင္ လွတာကေတာ့မေျပာ နဲ႕ ဘယ္ႏိုင္ငံနဲ႕ မွမတူဘူး။ တမူထူးျခားစြာကို လွတယ္လို႕ဆိုရမွာပဲ။

ဒါတင္ပဲလား။ ႏိုင္ငံရဲ႕ေျမပံု ကိုအေသအျခာၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။ အထက္ကေနေအာက္ဖက္ ကို ေျမာက္ဖက္ကေန ေတာင္ဖက္ကို စီးဆင္း ေနတဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ နဲ႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ျမစ္ညီေနာင္ ႏွစ္သြယ္ ကိုၾကည့္လိုက္ရံု နဲ႕ ဒီ ႏိုင္ငံဟာ စားနပ္ရိကၡာ နဲ႕ သားငါးအင္မတန္ ေပါၾကြယ္ဝတဲ့ အျပင္ ပိုလ်ွံ ၿပီး ျပည္သူေတြက ဝဝလင္လင္ ဖူဖူလံုလံု နဲ႕ စားေသာက္ႏိုင္ၾကၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္းေတြကိုေရာ ကမၻာအႏွံ႕ကိုပါ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ေတြ အလ်ွံပယ္ တင္ပို႕ ႏိုင္လို႕ အင္မတန္ မွ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ရမယ္ လို႕ အပိုင္ေပါက္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါတင္ပဲလား။ မကေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဖက္ျခမ္း၊ ေျမာက္ဖက္ျခမ္း နဲ႕ အေရွ႕ဖက္ျခမ္း တခုလံုး ကို လွပၿပီး ျမင့္မားတဲ့
ေတာင္ ကပါးႀကီး ေတြ က ကာရံထားလိုက္ေသးတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ လာမဲ့ ျပည္ပရန္ ကိုကာကြယ္ဖို႕ သဘာဝ တရားႀကီး က အခိုင္အမာ တန္တိုင္းႀကီးေတြနဲ႕ ကို ကာစီးေပးထားလိုက္ေသးတယ္ေလ။ ၾကည့္စမ္း ဘယ္ေလာက္ လံုျခံဳတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးလဲ။

ဒါတင္ပဲလား။ ဘယ္ကမွာတံုး။ အဲဒီေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ေအးေအးလူလူ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္ၾကတဲ့ ေတာင္ေပၚသားေတြ ေနထိုင္ၾကျပန္တယ္။ ဒီေတာင္ေပၚသား ေတြ က သူတို႕ ရဲ႕ ဘာသာစကား၊ သူတို႕ ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ သူတို႕ရဲ႕ေဒသျပည္ေတြ ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္ၾကတာ။

ေနာက္ထပ္ ဘာရွိေသးလဲ။ အဲ ….. အဲဒီေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ သယံဇာတ ေတြ အဘိုးတန္ သစ္ပင္ ပန္းမာလာေတြကလည္း စံုသလားမေမးနဲ႕။ ဒီႏုိင္ငံမွ မခ်မ္းသာရင္ ကမၻာ မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံခ်မ္းသာေတာ့ မွာ တံုးလို႕ေတာင္ေမး ရေတာ့မလိုပါပဲ။

ေဟာတခါ၊ ေအာက္ပိုင္းကိုလဲၾကည့္ လုိက္ၾကပါအံုး။ ပင္လယ္သမုဒယာ က ျပည္ပရန္ ကို ကာဆီးေပးထားရံု မက သူ႕ရဲ႕ ထြက္ကုန္ေတြ ကို ကမၻာ ကိုတင္ပို႕ဖို႕ တခါးႀကီးဖြင့္ေပး ထားျပန္ေသးတယ္။ ေကာင္းလိုက္တဲ့ တိုင္းျပည္ဗ်ာ။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီး အျဖာျဖာ နဲ႕ ျပည့္စံုတဲ့ ႏိုင္ငံတခုေပပဲ။ အိမ္နီးခ်င္း ေတြ က မနာလိုဝန္တိုစရာ ေကာင္းလွတဲ့ ႏိုင္ငံပဲေဟ့။

ၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာင္မနာလိုစရေကာင္းတာက ဒီႏိုင္ငံမွာ ကမၻာေပၚမွာ အႏွစ္ တေထာင္မွာမွ တေယာက္ေလာက္
ႏိုင္ငံသား ျပည္သူေတြ ကံေကာင္းေထာက္မ ပါ မွ ေပၚထြန္းေလ့ရွိတဲ့ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္လည္း ေပၚထြန္းခဲ့ဘူးေသးတယ္ဗ်။ သူကေတာ့ အညာသာေလး ကိုေအာင္ဆန္းပါ။ သူ႕ ကို ျပည္သူေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို႔ ခ်စ္စႏိုး ေခၚၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လို႕အဖ်ားေလးဆြတ္ၿပီးလည္းေခၚၾကတယ္။

ဒီေခါင္းေဆာင္က ဘယ္ေလာက္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးသလဲ ဆိုတာၾကည့္ရေအာင္။ ပင္လံု ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးတခု မွာ
သူ က ေတင္ေပၚသား ေတြနဲ႕ေပါင္းၿပီး ဒီႏိုင္ငံႀကီး ကို ရာသက္ပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အျဖစ္ထူေထာင္ ေပးခဲ့တယ္။ သူကိုယ္တိုင္ ကလည္း အဲဒီျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုသားႀကီး ဘဝကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ခံယူခဲ့တယ္ …..

ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုသား ျပည္သူအားလံုး ကလည္းသူ႕ကိုခ်စ္ၾကတာေပါ့။

ၾကည့္စမ္း နိုင္ငံရဲ႕သဘာဝေရေျမေတာေတာင္ေတြ ကကို ေတာ္ေတာ္ႀကီး မနာလို စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနၿပီ … ဒီၾကားထဲ ျပည္သူတရပ္လံုး ခ်စ္ခင္ ေလးစား တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတ ေယာက္ကိုပါ ဒီ ႏိုင္ငံႀကီးကေမြးဖြား ေပးလိုက္ ေသးတာ။

ဒါေပမဲ့ ဒါေပမဲ့ .… ဒီေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကိုသတ္သူကသတ္သြားၾကတယ္။ သူမက္ခဲ့တဲ့ ပင္လံု အိပ္မက္ ကိုပါ ဖ်က္ဆီးသူကဖ်က္ဆီးသြားခဲ့တယ္။ သူထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး လည္း အၿဖိဳလွဲ အဖ်က္စီး ခံခဲ့ရတယ္။ တုိင္းျပည္ကို ကာရံၿပီး အကာအကြယ္ေပးထား
တဲ့ေတာင္တန္းေတြကိုလည္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကတယ္။ ျမစ္ႀကီးေတြ လည္း တိမ္ေကာလုမတတ္ အဖ်က္ဆီး ခံခဲ့ၾကရတယ္။

တခ်ိန္က လွပတဲ့ေတာေတြေတာင္ ေတြ ဟာလည္းမီး ေတြ တဟုန္းဟုန္ တၿမွိက္ၿမွိက္ ေလာင္ကြ်မ္းေနေလရဲ႕။

တခ်ိန္က ေရႊဝါေရာင္ဝင္းေနခဲ့တဲ့ အလည္ေက်ာက လယ္ေတာေတြ လည္းေျခာက္ေသြ႔ ကုန္ၿပီ။

စစ္မီးေတြ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနတာလည္း အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ဟိုက္ အႏွစ္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ႀကီးမ်ား ေတာင္ လားလို႕လာမေမးနဲ႕။ (၁ဝ) ႏွစ္မဟုတ္ဘူး၊ ဒီစစ္ပြဲႀကီး က၊ အႏွစ္ (၂ဝ) မကဘူး၊ အႏွစ္ (၃ဝ) လည္းမရပ္ေသးဘူး၊ ရပ္ၾကရေအာင္လို႕ မေျပာေသးဘူး၊ ဆက္ၿပီးေလာင္ေနေသးတယ္ ဒီစစ္မီး က။ အႏွစ္ (၄ဝ) ေဟာ အႏွစ္ (၅ဝ) ေက်ာ္လာၿပီ၊ မရပ္ေသးဘူးခင္ဗ်၊ ေလာင္ေကာင္းတံုး။ အခုလည္းၾကည့္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ လာၿပီ ႏွစ္ေတြႏွစ္ေတြ ေရတြက္လာ ၾကတာ၊ ရပ္သြားၿပီလား ဒီစစ္ႀကီး က။ မရပ္ေသဘူးဗိ်ဳ႕။ တုိက္ၾကတံုးခိုက္ၾကတံုး။ ေလာင္လိုက္တဲ့စစ္မီး ေလာင္တံုး ၿမိွက္ေကာင္းတံုးပ။ တိုင္းျပည္လည္း ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံစရင္းဝင္တဲ့၊ အံ့ပဗ်ာ… အံ့ပ။

ကဲကဲကဲ… အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း ဘာေတြေတြးခဲ့သလဲ၊ ျပန္ၾကည့္ရေအာင္၊ သူကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ထူေထာင္ၿပီး လပိုင္းအတြင္း ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြား ခဲ့တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ ျပည္သူေတြအားလံုး အတြက္ ပင္လံု လမ္းကလြဲ လို႕ ေလ်ာက္လွမ္းရမဲ့ လမ္းမရွိေတာ့ဘူး။ လမ္းေပါင္းစံုၿပီ ေလ်ာက္ခဲ့ၾကတာ။ ပင္လံုခရီး ကိုျပန္သြားၾကရေအာင္ပါ။

ပင္လံု ကို ရဲရဲၾကည့္ၾကစမ္းပါ။ ကိုေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပင္လံု အေတြးကိုရဲရဲေတြးၾကပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာျပည္ေထာင္စု ဟာပင္လံု မွာပဲရွိတယ္။ ဘယ္မွာ မွ သြားရွာမေနၾကနဲ႕။

ပင္လံု ကိုျပန္သြားၾကမယ္ဆိုတာ အတိတ္ကိုျပန္သြားဖို႕ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အနာဂတ္ ကိုသြားဖို႕ေျပာေနတာ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ကိုျပန္ထူေထာင္ဖို႕ေျပာေနတာ။

ဘာတံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထူေထာင္ခ်င္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ဆိုတာ။ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးလဲ။ အေသအျခာၾကည့္
ရင္ ရဲရဲ ၾကည့္ ရင္ ျမင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ရဲရဲ ၾကည့္ ဖို႕ ေျပာရတာက တခ်ိဳ႕ ေၾကာက္ေနၾကလို႕ေျပာရ တာ။ ေျခာက္တဲ့သူကေျခာက္ေတာ့ ေၾကာက္တတ္သူ ကလည္းေၾကာက္ တာေပါ့။ ဒီေတာ့ အဲဒီ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို ရဲရဲၾကည့္ ၾကရေအာင္။ ျမင္မွ၊ သိမွ ယံုၾကည္မွပဲ ပင္လံု ခရီး ကို ေျဖာင္းေျဖာင့္ ႀကီးျပန္ေလ်ာက္ ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္လား။

ပင္လံု ရယ္…….
ဒီမိုကေရစီရယ္ ……
ဖက္ဒရယ္ ……..
ျပည္ေထာင္စုရယ္…….
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယ္ …….

ဒီေလး ခုစလံုးဟာ တခု နဲ႕ တခု ဘယ္လိုမွ ခြဲျခားလို႕ မရဘူး ဆိုတာ မွန္ကန္ ေသာသစၥာတရားတခုပါ။ ပင္လံု ခရီးဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာခရီး ပါ၊ ျပည္သူေတြ ကိုေခ်ာက္ႀကီးထဲပို႕မဲ့ခရီးမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ျပည္သူေတြအားလံုး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ နဲ႕ လက္တြဲၿပီး ဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပင္လံုခရီး ကိုျပန္ေလ်ာက္လွမ္းၾကရေအာင္ပါ။

ေနာက္ အပတ္ မွာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္ စုရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ေတြကို ရဲရဲႀကီးၾကည့္ ရင္း ပင္လံု ခရီး သည္ေတြ မၾကာေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ ျမင္ေတြ႕ၾကရမဲ့ ပင္လံု ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ ဆီ ကို အတူ တကြ ဆက္လက္ေလ်ာက္ၾကေသးတာေပါ့။

Play

Posted by Zogamnuam

August 2nd, 2016 at 10:55 pm

Posted in Back to Panglong

Panglong Spirit and Panglong Agreement

Comment ေရးရန္ (2 comments)

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ အား ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ ျခင္း

Original English Version by Sai Wansai : August 08, 2016 Panglong.org

Translated into Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian (Vansangva.com)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အလိုအရ “ပင္လံု စာခ်ဳပ္” သည္ အဓိကမက်။ “ပင္လံု စိတ္ဓာတ္” သည္ သာလ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုထူေထာင္ရန္ ႏွင့္ ၁၉၄ဂ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် ထံမွ လြတ္လပ္  ေရး ကို အရယူ  ေပးႏိုင္ခဲ့ ၿပီး အဓိက က်ေသာ အခ်က္္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္ လ ႏွင့္ ဂ်ဴလိုင္လမ်ား တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထို္းၿပီး သည့္ တုိင္းရင္း သားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ႏွင့္ တႀကိမ္၊ လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ႕ မ်ား ႏွင့္ တႀကိမ္ အသီး သီး ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကရာတြင္ ႏွစ္ ႀကိမ္ ႏွစ္ခါ  စလံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏  အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ ကို အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိူ္င္ငံေရး ႏိူးၾကြားမႈျမင့္တက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား အင္အားစု အသိုင္း အဝိုင္း ႏွင့္ ယ်ထဘူတက်က် စဥ္းစားေတြးေခၚ သည့္ ဗမာ ႏိုင္ငံေရး ေလာက တုိ႔ တြင္ ဤ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ကိုျဖစ္  ေစ သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႕ တိတိက်က်ေျပာဆိုခဲ့သည္ ကို အနီးကပ္ ေစာေက်ာ  ေလ့လာၾကည့္ ရာ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ ရသည္။

ၾသဂုတ္ လ (၄) ရက္ထုတ္ သွ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္တြင္ေဖၚျပခ်က္အရဆိုလ်င္ ဂ်ဴလိုင္ လ (၁ရ) ရက္ေန႕ တြင္ UNFC ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ က ပင္လံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း  ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

”ပင္လံုညီလာခံဆိုတာ ပင္လံု Agreement အေပၚမွာအေျခခံမွာ လား။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္အေပၚမွာ အေျခခံတာလား။ ပင္လံုသေဘာ တူညီ ခ်က္ ဟာ ေယ်ဘုယ သေဘာဆန္ပါတယ္။ တိတိက်က်ရယ္လို႔ေတာ့မဟုတ္ပါ ဘူး။ ျပန္ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိက ပါေနတာက ကခ်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာ ပါတာပါ ။ တျခားတိုင္းရင္း သားေတြနဲ႔စာ လို႔ရွိရင္ေတာ့ အပိုဒ္ ၅ အပိုဒ္ ၆ နဲ႔အပိုဒ္ ၉ မွာ ေသေသခ်ာခ်ာကို ကခ်င္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပ ထားတာရွိပါတယ္။ ၈ မွာေတာ့ ရွမ္းကို ေဖာ္ျပ ထား ပါတယ္။ ရွမ္းကိုေဖာ္ျပထားရာမွာ လည္း တကယ္ေတာ့ General  ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ (VIII) The arrangements accepted in this Agreement are without prejudice to the financial autonomy now vested in the Federated Shan States.အဲေတာ့ without prejudice ဆိုတာ အဓိပၸါယ္အမ်ိုးမ်ိုးေဖာ္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပင္လံုစာခ်ုပ္အတိုင္းသြားမယ္ဆို လို႔ရွိရင္ ေတာင္မွ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့          ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္နိုင္တဲ့အေျခအေနရွိပါတယ္။ ဒါဟာက်မတို႔အ တြက္ျပႆနာ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ျပႆနာက တကယ္က်မတို႔ သေဘာတူညီမႈယူခ်င္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘာမွျပသနာမရွိပါဘူး။ က်မက ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ လို႔ေျပာ တာဟာ ပူးေပါင္း ဆက္ဆံေရး။ ပူးေပါင္း ျခင္းအားျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ တို႔က စိတ္ဓါတ္ဘဲယူရမယ္။ ဒီထဲမွာ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ ပါတယ္။ မြန္မပါ ကယားမပါ။ မပါတာေတြအမ်ားႀကီးဘဲ။ ဒါေၾကာင့္က်မက ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံပါလို႔ေျပာတာ။ ပင္လံုစာခ်ုပ္ကိုအေျခခံမယ္ဆိုရင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ဗမာ၊ ရွမ္း နဲ႔ဘဲၿပီးသြားေရာလားဆိုတာ- မျဖစ္နိုင္ ပါဘူး။ ေနာက္ ပင္လံုစာခ်ုပ္ ထဲကအတိုင္း လို႔မေျပာတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ ခ်င္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္က က်ဉ္းလြန္းလို႔ပါ။ ဒါ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ဖို႔က်မ တို႔လိုပါတယ္ တကယ့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ေပါ့။“

ေဒၚစုဆိုလိုသည္မွာ ရွမ္းျပည္ေထာင္မ်ား ႏွင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား သည္ ဗမာ ႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္ေရး ကို အတူတကြ ရယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်က္ သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို ေဆာင္က်ဥ္း ေပးခဲ့သည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ပင္လံု ဟူေသာ ၿမိဳ႕ ကေလးတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ေမြးဖြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္သည္သာ လ်င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ထက္ ပို၍ အေရးႀကီး သည္ ဟုဆိုလိုယင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္မွာ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ကရင္ ႏွင့္ ရခုိင္ ႏွင့္ အျခား လူမ်ိဳးမ်ား မပါဝင္ခဲ့ သျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ က်ဥ္းေျမာင္း ေနသည္၊ ပို၍ က်ယ္ျပန္႕ေအာင္လုပ္ရန္လိုအပ္ သည္။  ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ကို ပစ္ပယ္ကာ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးရမည္ဟု ဆိုလိုဟန္ရွိ သည္။

ေစာေစာပိုင္း (၂ဂ)ဂြ်န္ လတြင္ လက္မွတ္ေရးထို္းခဲေသာ အဖြဲ႕ (ဂ)ဖြဲ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္က လည္း ေအာက္ပါအတုိင္းတိတိက် ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ ပင္လံုညီလာခံဆုိတာဘာကုိေျပာလုိတာလဲ၊ ပင္လံုစိတ္ ဓါတ္ကုိ ေျပာလုိတာလား၊ စာခ်ဳပ္ ကုိ ေျပာလုိလား၊ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ  ေျပာတာလား လို႕ ေမးခြန္းေတြေမးလာတာရွိပါတယ္၊ ပထမဦးဆုံး အား ျဖင့္ေတာ့  ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုဘဲ ေျပာ တာမဟုတ္ပါဘူး။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကအဓိကမဟုတ္ပါဘူး လုိ႕ေျပာခ်င္ပါတယ္၊  ဘာျဖစ္လုိ႕လည္း ဆုိေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္က အဲဒီအခ်ိန္အခါတုန္းကလြတ္ လပ္ေရးရဖို႕ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္၊ လြတ္ လပ္ေရး ကိစၥနဲ႕သက္ ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္း ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္၊  စာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ကအားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း အနည္းအက်ဥ္းဘဲ ပါတယ္၊ မပါတဲ့သူေတြ က ပင္လံုစာခ်ဳပ္အ  ေပၚအေျခခဲ့ မယ္ဆုိရင္မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ ကုိလစ္လ်ဴရွုထားတာလား လုိ႕ေမးစရာျဖစ္လာမယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚ သေဘာထားအျမင္သည္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို စိတ္အေႏွာက္အ ယွက္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထား သည္ လြတ္လပ္ေရး ရလုဆဲ အခ်ိန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တြင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ သူ ၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည့္ သေဘာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ ၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄ရ ႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ကာလတြင္ အဓိက ဇတ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး ယင္း ကာလ ၾကားျဖတ္ျမန္မာ အစိုးရ၏  ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေဒၚစု ၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ မည္သည့္အတိုင္းအတာ အထိ  ယ်ထဘူတက်က် အဆက္အစပ္ ရွိသည္ ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

ပထမ အခ်က္ျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ကို အတူတကြရယူရန္အတြက္  ပူးေပါင္း ခဲ့ ၾက ျခင္းသည္ အေရးႀကီး ေသာအခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျပည့္အဝမွန္ကန္ သည္ဟုမဆိုႏိုင္ေပ။ ထိုစဥ္ကာလ ပင္လံု ညီလာခံ တေလ်ာက္လံုးတြင္ ေတာင္တန္းေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ တစံုတရာ အတိုင္းအတာ တခုအထိ ႀကီးမားေသာ သံသယစိတ္ မ်ားရွိခဲ့သည္ကို အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ ရပါသည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႕ အမွန္တကယ္လိုလားေသာ တန္းတူ၍ လြတ္လပ္သည့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ အစား ဗမာ က ၿဗိတိသွ် ေနရာကိုဝင္ယူကာ အုပ္စိုးသူ လက္သစ္ အျဖစ္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ား အေပၚ တဖက္သတ္ စိုးမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ လာ မည္ကိုစိုးရိမ္မႈ တုိ႔ ရွိေနခဲ့ သည္ ကို၄င္း အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ သံသယဝင္ကာ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည့္ အတုိင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာသည္ကို ၿဗိတိသ်ွတုိ႔ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးကိုရလာသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ကာယေန႔ အထိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား က သက္ေသ ထူၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) တြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ ပုဒ္မပါရွိလာသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေအာင္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္ ကို ထင္ရွား ေစပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ ပင္လံုတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ပူးေပါင္းမႈ ဟူသည္မွာ ေဒၚစုပံုေဖၚသကဲ့သို႔ သံသယစိတ္မ်ား အၾကြင္းမဲ့ ကင္းစင္သည့္ ပူးေပါင္း မႈ မ်ိဳး မဟုတ္ခဲ့ပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေနႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ျဖင့္ တုံးတံုးခ် ပူးေပါင္း သည့္ သေဘာထက္ ထိုစဥ္ကာ လ ပကတိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ၏ ျပဌာန္းခ်က္ သေဘာ (realpolitik)၊ ေကာင္းလွပါသည္ဟု မဆိုသာသည့္ တိုင္ေအာင္၊ ေကာင္းတန္ရာ၏ ဆုိသည့္သေဘာ (calcualated risk) ျဖင့္ ေပါင္း စည္းခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္ကာလ ေတာင္တန္းေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား သည္ အဆံုးအျဖတ္မွားခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ အထိျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အတိတ္သမိုင္းက သက္ေသထူခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေပသည္။

ဒုတိယအပိုင္း သူေျပာသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ ဟူသည္မွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အဆိုမဟုတ္သည့္ အျပင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားမွန္ကန္ေသာ အဆိုလည္း မဟုတ္ေပ။ ထိုစဥ္ ကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ၾကားျဖတ္ျမန္မာ အစိုးရ လက္ေအာက္ တြင္ တိုက္ရိုက္ ရွိေနေသာ Burma Proper ေခၚ Ministerial Burma ေခၚ ဗမာျပည္မ ဟူသည့္ နယ္နိမိတ္တြင္ မွီးတင္းေနထို္င္ၾကသည္ မွာ ဗမာ အျပင္ မြန္၊ ကရင္၊ ရခုိင္ ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကရင္နီ ေခၚ ကယားေဒသမွာ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာေဒသ ဟု ၿဗိတိသွ် ကသတ္မွတ္ထားေသာေဒသျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းလမ္းအရ ဆိုလ်င္ ဗမာျပည္မ အတြင္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ တုိင္းရင္း သားအားလံုး ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ပင္လံုညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳကာတက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ အျပင္ ယင္းပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကိုလည္း ၄င္း တိုင္းရင္းသား အားလံုး ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ဴလိုင္ လ ၂၈ မွ ၃ဝ အထိက်င္းပခဲ့သည့္ မိုင္ဂ်ားယန္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ ေကအင္ယူ ဒုဥကၠ႒ ေနာ္ေဆေဖၚေရာ္စိန္အား ကရင္ သတင္းစင္တာ မွေမးျမန္းခ်က္ ကိုျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ မိမိ၏ ပါတီသည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ ပင္လံု လက္စြဲ စာအုပ္ တြင္ပါရွိသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တို႔ ကိုသေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း၊ ပင္လံုသည္ ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကခ်င္ တို႔ ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခား တုိင္းရင္းသားတို႔ အတြက္ ပါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီ ေရး၊ တန္းတူေရး အစရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ား ပါရွိသည့္ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ကိုထင္ဟပ္ေစေၾကာင္း အထူးျပဳေျပာ ဆိုသြားခဲ့ ပါသည္။

ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာဆိုရာတြင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ တထပ္တည္း က် သျဖင့္ ေကအင္ယူ အေနႏွင့္ သေဘာတူလက္ခံပါေၾကာင္းထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။

ဤရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္ ၁၉၄ရ တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ဤစာခ်ဳပ္ အား ပစ္ပယ္ကာ စာခ်ဳပ္ အသစ္ တစ္ခုႏွင့္ အစားထိုး သင့္သည္ ဟူေသာ အဆို မွာ မဆိုအပ္ေသာ ယ်ထာဘူတ မက်ေသာ အဆိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာခ်ဳပ္သည္ လူမ်ိဳး အုပ္စုမ်ား ျပည္ေထာင္ မ်ား အတြင္း အျခင္းျခင္း သေဘာတူခ်ဳပ္ဆို ထားေသာစာခ်ဳပ္ ျဖစ္၍ ယင္းသို႔ေသာ စာခ်ဳပ္တရပ္ အျဖစ္သာသေဘာထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုေအာင္ျမင္ စြာေဖၚ ေဆာင္ ရာတြင္ ဤစာခ်ဳပ္အား တစ္ေရ ႏွိမ့္ျခင္း ေသးသိမ္ေစျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳး တစ္စံု တရာ ျဖစ္ထြန္း လာ စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။

စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေပါင္း (၉) ခ်က္တြင္ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္း ကိစၥမ်ားသာပါရွိခဲ့သည္၊ တိက် ရွင္းလင္းမႈမရွိ ဟူသည့္ အဆုိမွာလည္း ယ်ထဘူတမက်ေပ။ အထူးသျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ တခုလံုးကို ပစ္ပယ္ရာ က် ပါသည္။

စာခ်ဳပ္ပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္တို႔သည္ ထိုကာလ လတ္တေလာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး အခက္အခဲမ်ား ကိုေျဖ ရွင္းရန္အတြက္ လံုေလာက္ျပည့္စံုမႈမရွိဟုဆိုပါက မျငင္း သာေပ။ တရားနည္းလမ္းက်ပါသည္။

သို႕ပင္ျငားလည္း အေရးႀကီး သည့္ အပိုင္းမ်ား မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္နယ္တြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူေရး ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ လူမ်ိဳးမ်ားအျခင္းျခင္းအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေန ထို္င္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ုဳပ္ျဖစ္ သည္ႏွင့္ အညီ ဆက္လက္၍ အေလးအျမတ္ထား ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေသးသိမ္ေအာင္။ ပ်က္ျပယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည့္ အရာကိစၥ တစ္ခု အလ်င္း မဟုတ္ေပ။

မၾကာေသးမီက အထင္ကရ ေရွ႕ေနတစ္ ဦးလည္း ျဖစ္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အား အစဥ္တစိုက္ ေလ့ လာေစာင့္ ၾကည့္သူတစ္ဦလည္းျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ထူးက ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္မ်ားကို  ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပရလ်င္

„ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကို အုတ္ျမစ္ခ်သည့္ စာခ်ဳပ္သည္ တခုတည္းသာ ရွိရပါမည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကမာၻ့ၿငိမ္းခ်မ္ရေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ ဦးတည္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း ……

ဆြစ္ဇာလန္ အား ျပည္နယ္သံုးခု တို ့စုေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့  သည့္ ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္ (Federal Charter) ……

၁၉၆၃ ခုနွစ္တြင္ မေလးယား၊ ဆားဘား၊ ဆားရဝပ္ နွင့္ စကၤာပူ တို ့ပူးေပါင္းၿပီး မေလးရွား  သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳပ္ဆိုကာ မေလးရွားဖက္ဒရယ္နိုင္ငံတည္ ေဆာက္လာခဲ့သည့္ [စာခ်ဳပ္] …….” စသည္တို႔ ကိုသာဓကမ်ားအျဖစ္ အခိုင္အမာ မီးေမာင္းထိုးျပသြားခဲ့ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ဦးေအာင္ထူးက ဆက္လက္ေဖၚျပရာတြင္ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို …..

“….. စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို ့မျပဳ သလို၊ မူရင္းစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းလည္း မျပဳခဲ့ပါ။ မူရင္းအမည္ကို ထပ္မံသံုးစြဲကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳ။ သမိုင္း၏ အေမြအနွစ္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္ သည္ တခုတည္းအေနျဖင့္ အမည္ေရာ အနွစ္သာရပါ မူရင္းအတိုင္း ပင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။“

ဦးေအာင္ထူး က ဆက္လက္ေဖၚျပရာတြင္ “အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဟူေသာ အမည္တပ္၍ ေဖၚေဆာင္ပါက [၂ဝ ရာစု] ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ႀကီး၏ အနွစ္သာရကို ဆန္ ့က်င္ရာေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ခံၾကဘြယ္မရွိ။ ပင္လံု အမည္ ကို အလြဲသံုးစားျပဳ ရာလည္း က်ပါမည္” ဟူ၍ သူ၏ စာတမ္းရွည္တြင္ ေထာက္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

သူ၏ အဆိုမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ယေန႔အထိ တရားဝင္ဆဲျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ အား ေခၚယူရန္မလို၊ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံေခၚယူရန္အတြက္ မူလာပင္လံု စာခ်ဳပ္ပ်က္ ျပယ္ ေၾကာင္း၊ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာ ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက  ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ မွ ရရွိလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္တို႔သည္ မူလပင္လံု စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အၿပိဳင္တည္ရွိေနၿပီး မည္သည့္ စာခ်ဳပ္က တရားဝင္ ျဖစ္သည္ ကို ဥပေဒေၾကာင္းလမ္း အရ  ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ  ပင္လံုညီ လာခံ သို႔မဟုတ္ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပရန္မလိုေပ။ သူ၏အျမင္အရ ပင္လံု ဟူေသာ အမည္နာမကို မသံုးသင့္၊ သံုးမည္ဆိုပါကလည္း ပထမပင္လံုညီလာခံမွ ရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပရမည္၊ သို႕မဟုတ္ပါက ေမးခြန္းထုတ္စရာ တသီႀကီးရွိ လာမည္ျဖစ္သည္။

ရႈေထာင့္ အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ ၁၉၄၇ တြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ (၁၉၄၇) အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ တဆက္ထည္း တြင္ ျပည္ေထာင္စု   ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟူ၍ ႏိုင္ငံသစ္တခုေပၚထြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ လူမ်ိဳးမ်ားအျခင္းျခင္း အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ မျပဳမျပင္ေကာင္းေသာ အထြတ္အျမတ္ထားရမည့္ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ အျဖစ္သေဘာထားရေပမည္။

ပင္လံု ဟူေသာ အမည္နာမကိုအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးမျပဳသည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အညီ လိုအပ္ေသာ  ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား ကို နဂိုမူလ ပင္လံု ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ကိုမေပ်ာက္မပ်က္ေစပဲ ႏိုင္ငံတြင္းမွီ တင္းေနထိုင္ၾက ေသာ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ဆႏၵ အစစ္အမွန္ကိုထင္ဟပ္သည့္ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး အဝန္းအဝိုင္းအား ခ်ဲ႕ထြင္သြား ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

စာေရးသူ။ စိုင္းဝမ္းဆိုင္

မူရင္း အဂၤလိပ္သာသာမွ ဘာသာျပန္သူ။ ဆလိုင္းကစ္(ပ္)ခိုလ်န္ (Vansangva.com) 13 August2016

Posted by Vansangva Group

August 16th, 2016 at 11:30 pm

Posted in Back to Panglong

Bogyoke Aung San’s Panglong Spirit

Comment ေရးရန္ (no comment)

ကိုေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ နဲ႕ ေတာင္ေပၚသားတို႔ ရဲ႕ ပင္လံုကတိကဝတ္

အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္းထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ အေျခခံအုပ္ျမစ္ ကို ရဲရဲ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၾကည့္ၾကရေအာင္….

ပင္လံု ရယ္…. ဒီမိုကေရစီရယ္ ….ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရယ္….ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယ္ …..

ဒီ (၄) ခုကိုဘယ္လိုမွ ခြဲျခားလို႔မရဘူးဆိုတာ အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖက္ကို ဦးတည္လာၾကတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ဒီအခ်က္ဟာပိုလို႔ေတာင္ အေရးႀကီးလာပါတယ္။

ဒီသမုိင္းဝင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကေလးရဲ႕ အႏွစ္သေဘာ ကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာၿပီး ေစာေက်ာၾကည့္ၾကရေအာင္…..

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေသအျခာဖတ္ၾကည့္ ရင္ အပိုင္း (၁ဝ) ပိုင္းပါရွိပါတယ္။

ပထမအပိုင္းကေတာ့ နိဒါန္းတိုကေလးပါ။ ဒီနိဒါန္းတိုေလးရဲ႕အႏွစ္သေဘာကို လိုုရင္းတိုရွင္း  ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚ  ျပရမယ္ဆိုရင္ “ …. ၾကားျဖတ္ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ခ်က္ျခင္းပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္၊ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ခ်င္းတို႔ သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို ပိုမို၍ လ်င္ျမန္စြာ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကည့္ အတိုင္း …. ေအာက္ပါအတိုင္းသ  ေဘာ  တူၾကေလသည္“ တဲ့ .…

ၿဗိတိသွ် ရဲ႕ ဒုတိယကမၻာ စစ္အၿပီး  ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စကၠဴျဖဴ စာတမ္း**အရ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း  ေဒသျပည္ေတြ က ဗမာနဲ႕အတူ လြတ္လပ္ေရးကို ခ်က္ျခင္းမယူေသးပဲ ဗမာျပည္မနဲ႔ ပူးေပါင္းခ်င္ရင္ လည္း မိမိ တို႔ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ေနာင္တခ်ိန္က်မွ ပူးေပါင္းရန္ဆို ၿပီးမူဝါဒသေဘာထား ကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ စီမံကိန္း ကျပ႒ာန္းထားတာက ေတာင္တန္းေဒသေတြကိုဘယ္အခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ေရေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္      ကာလအားျဖင့္ မေရ ရာ မေသျခာ တဲ့ ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ မူဝါဒသေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ရဲ႕ နိဒါန္း တို  ေလးဟာ ေတာင္တန္းသားေတြက ဗမာ နဲ႕ တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္  ေရး  ကို တၿပိဳင္နက္ထဲ ခ်က္ျခင္း အရ လိုခ်င္တာ ကိုေဖၚျပ ထားတာ ျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္  စစ္ၿပီးေခတ္        ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ စကၠဴျဖဴ မဟာစီမံကိန္းႀကီးကို ေဟာဒီပင္လံုစာခ်ဳပ္ရဲ႕ နိဒါန္းတိုေလး နဲ႔ ကို အေဟာသိကံ အဆံုး သတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရး ဆိုတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံတရားေတြဟာ ေဟာဒီ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ရဲ႕ နိဒါန္း တိုေလး ထဲမွာ အခုိင္အမာ ပါရွိေနပါတယ္။ ဗမာနဲ႔ ပူးေပါင္းရာ မွာ လည္း ဗမာရဲ႕ ကြ်န္လူ မ်ိဳး၊ ဗမာပိုင္ ပိုင္ ကြ်န္ႏိုင္ငံေတြ အျဖစ္ပူးေပါင္းခ်င္တာမဟုတ္ပဲ ညီရင္းအစ္ကိုပမာဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္  ေထာင္စု ႏိုင္ငံထဲမွာ တန္းတူ              ရည္တူ ပူးေပါင္း ခ်င္တာျဖစ္တယ္။

ဒီနိဒါန္းတိုေလးမွာ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ေဖၚျပထားတဲ့ ပင္လံုရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာေရေတြ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရး ေတြ ကိုပဲ တခါ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေအာင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ တျခားစာပိုဒ္ ေတြထဲမွာ အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း နဲ႔ ေတာင္တန္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက အတူတကြဆက္လက္ၿပီး ပံုေဖၚသြားၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုပံုေဖၚႏိုင္လို႔ပဲ တစည္းတလံုးထဲ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့  ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စု ကိုထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စည္းလံုးတဲ့ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႕ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾက တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြေသာေတာင္တန္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုသမိုင္းမွာ founding fathers မ်ားအျဖစ္ေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကိုကမၻာမွာ ပထမဦးဆံုး ထူေထာင္ခဲ့ ၾကတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္မွေပၚေပါက္လာတဲ့ ဘယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ ရဲ႕ျပည္ေထင္စုကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကတဲ့ founding fathers ေတြကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကတာခ်ည္းပါပဲ။  ေပါက္လြတ္ပဲစား ေသးသိမ္ေအာင္ မလုပ္ဘူးၾကပါဘူး။

ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ႀကီး အဆံုးသတ္သြားတဲ့ ကာလမွာ ကမၻာတဝွမ္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားမႈ အရွိန္အ ဟုန္ေတြ ဟာ တားမႏိုင္ဆီးမရေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္ေနၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ပေရာဂ မ်ိဳးစံု ရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈ  ေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့တိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီလို အားၿပိဳင္မႈေတြ မ်ားျပားလွတဲ့ စစ္ၿပီးေခတ္ကာလမွာ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံအသီးသီး ကိုတစည္းတလံုး ထည္း  ျဖစ္ေအာင္ညီညြတ္ေရး ကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္တဲ့  ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ မရွိခဲ့ ၾကတာကရယ္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပေရာဂေတြရဲ႕အားၿပိဳင္မႈ ကို မလြန္ဆန္ ႏိုင္ၾကတာ စသည္ျဖင့္  အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္      ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ က  ေတာ့ ဂ်ာမနီ၊ ကိုးရီးယား၊ ဗိယက္နမ္၊ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္၊ ယီမင္၊ ပါလက္စတိုင္း၊ ဆိုက္ပရပ္(စ္)ကြ်န္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ႏွစ္ျခမ္းဟက္တက္ကြဲသြားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဂ်ာမနီ နဲ႔ ဗိယက္နမ္ ႏိုင္ငံေတြဟာ မၾကာေသး ခင္ကာလကျပန္လည္ပူးေပါင္းသြားၾကေပမဲ့ က်န္ႏွစ္ျခမ္းကြဲႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ တင္းမာမႈေတြ အေတာ      မသတ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။

ဒီလိုကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းက်င္းေတြၾကားမွာ ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ စကၠဴျဖဴ စီမံကိန္းကတေမွာင့္၊ ေတာင္တန္း သားေတြ ရဲ႕လိုအင္ဆႏၵ နဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကလည္း တဖက္၊ အညာသားေလးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာခက္ခဲနက္နဲတဲ့ တစည္းတလံုးထည္း လြတ္လပ္ေရး ကိုအရယူေရး ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပုစာၦ ကို သူ႔ ရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္ အျမင္၊ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ၊ မွန္ကန္တဲ့စိတ္ရင္းေစတနာ၊ ႏိုင္ငံေရးရာကြ်မ္းက်င္မႈ ေတြ နဲ႔ အတူ စိတ္ရွည္  ရွည္၊ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ကိုင္တြယ္ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ သမိုင္းတြင္မဲ့ပင္လံုစာခ်ုပ္ကို အားလံုးသေဘာ တူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရဲ႕ပင္လံုစိတ္ဓါတ္

အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း (ဒါမွမဟုတ္) ေခတ္သစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏို္ငံ ရဲ႕ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္  ေအာင္ဆန္း ကပင္လံုမွာ ဘယ္လိုသမိုင္းအေမြအနစ္ေတြ ခ်န္ထား ခဲ့ေသးသလဲ ဆက္လက္တူး ေဖၚၾကည့္ ၾကရေအာင္။

အပိုဒ္ ေပါင္း(၉) ပိုဒ္ပါ ဝင္တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ထဲမွာ ေတာင္တန္းေဒသေတြဟာ ….

ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြ ကို ရာႏႈန္းျပည့္ရွိေစရမယ္ ဆိုတာ အပိုဒ္ (၅) မွာ ပါရွိၿပီး

ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကခ်င္  ေဒသျပည္တို႕ဟာ ဘ႑ာ ေရးကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို အပိုဒ္ (ဂ) နဲ႔ (၉) ေတြမွာ အခိုင္အမာ ကဗ်ည္းထိုးၿပီးအာမခံထားပါတယ္။

ဒီအပိုဒ္ သံုး ပိုဒ္ ကေတာ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္ နဲ႕ ခ်င္း ေဒသျပည္ ေတြဟာ ထူေထာင္လတၱံ႔ေသာ  ေခတ္သစ္ျပည္                ေထာင္စု ႀကီး  ထဲကို မိမိတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ပါဝင္ပူးေပါင္းရာမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ သဘာဝအရ  နဂိုရွိရင္းစြဲ အမ်ိဳးသားအခြင့္ အေရး (intrinsic natural rights) ေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈ ေတြကို အာမခံ ခ်က္ရွိေစဖို႔ အတြက္ သူတို႔ ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဘ႑ာေရး ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ပိုင္ခြင့္ ေတြ ကို အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ က အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳ ၿပီး သေဘာတူ ထည့္ သြင္း ထားခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕အေျခခံ မူေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္အပိုဒ္တခု အထူးျပဳၿပီးေဖၚျပလိုတာကေတာ့ အပိုဒ္ (ရ) မွာ “ေတာင္တန္းေဒသရွိျပည္သူတို႔ သည္ဒီမုိ ကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံမ်ား ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ရရွိခံစားေစရမည္“ ဆိုတဲ့အပိုဒ္ တုိကေလးပါပဲ။

ဒီအခ်က္ ကိုဘာျဖစ္လို႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ထားၿပီးအထူးျပဳေဖၚျပရသလဲဆိုေတာ့ဒီအပိုဒ္ကေလးရဲ႕ထူးျခားခ်က္    ဟာ အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြနဲ႔ တင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က မထားခဲ့ပဲသူ ကိုယ္္တုိင္က သူ႔ရဲ႕စီတ္ရင္းေစတနာ နဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ အရ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္း ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။[က်မ္းကိုး။ ဦးေဖခင္ ၏ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔ Guradian သတင္းစာ အခ်ပ္ပို တြင္ေဖၚျပခ်က္။]

ဒါကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက  ေသနပ္တခ်က္မေဖါက္၊ ေသြးေျမတစက္မက်ေစပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာသံတမန္ နည္းနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုထူေထာင္ခဲ့ရာမွာ ဗမာနဲ႔အတူေတာင္ေပၚသားေတြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္  နဲ႔ ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းေနထို္င္သြားၾကမဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အျဖစ္ ထာဝစဥ္ သမုိင္းတြင္က်န္ရစ္ခဲ့ ဖို႔အ တြက္ ပင္လံုမွာ ႒ာပနာ ထား ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္ေလးစား ဖို႔ေကာင္းတဲ့ “ပင္လံုစိတ္ဓါတ္“ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

လြတ္လပ္ေရးရ ရင္ၿပီးေရာ၊ ေတာင္ေပၚသားေတြကိုခဏတျဖဳတ္ညာထားလိုက္မယ္၊ တေန႔ က်ရင္ ဒီစာခ်ဳပ္ကို စုတ္ၿဖဲပစ္လို႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္ေပၚသားေတြ  ကိုယာယီသေဘာ ႏွစ္သိမ့္ထားဖို႔၊ လိမ္ဖို႕ညာဖို႔တနပ္စားဥာဏ္ မ်ိဳး နဲ႕ေပါက္လြတ္ပဲစားထည့္သြင္းခဲ့တဲ့ စာပိုဒ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္းရဲ႕ ငယ္ဘဝ ကစ ေနာက္ဆံုးလုပ္ၾကံခံခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္အထိသူ႔ရဲ႕အထၳဳပၸတၱိ ေတြမွာ ထပ္ခါတလည္းလည္းေတြ႔ျမင္ၾကရတဲ့ သူ႔ရဲ႕        ႀကီးမားတဲ့ သမာဓိဂုဏ္ေတြ နဲ႔ သက္ေသထူလို႔ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (ဂ) ရက္ေန႔ မွာ ပင္လံု ကိုေရာက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ခရီး  ေရာက္မစိုက္  ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ ခြန္းမွာ ေျပာသြားခဲ့တဲ့ စကား အရ လည္းသက္ေသထူႏိုင္ပါေသးတယ္။ ခရီးေရာက္မစိုက္ အေမာေတာင္မေျပေသးခင္မွာ အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္းက ဘယ္လိုမိန္႕ခြန္းေျခြ ခဲ့သလဲ ၾကည့္ရေအာင္၊ ေကာာ္ႏႈတ္ေဖၚျပပါမယ္…..

“…..ဗမာနဲ႔ပူးေပါင္းပါဟုလည္း မတိုက္တြန္းႏိုင္၊ မပူးေပါင္းပါ ႏွင့္ ဟုလည္းမေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေပါင္းဖို႔ မေပါင္းဖို႕       ဆံုးျဖတ္ရန္မွာ ေတာင္ေပၚသား ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း တုိ႔၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းရန္မပူးေပါင္းရန္ ေတာင္ေပၚသားတို႕၏ ဆႏၵကို သိလိုေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ပူးေပါင္းလို က ေတာင္ေပၚ သားမ်ား မနစ္နာေစရန္ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္မိမိလာေရာက္ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္အတူဖဆပလအစိုးရမွာ ကမၻာတည္ေအာင္ခိုင္    ၿမဲမည္ မဟုတ္သည္ကိုသိပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဖဆပလအစိုးရ ပ်က္သြားေစကာမူ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း သေဘာ တူညီခ်က္ကို မဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ေနာင္ေရးအတြက္ ဘာ မွ် စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာမရွိေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာ သူေရာဖဆပလ အစိုးရေရာ ကမၻာတည္သေရြ႕မၿမဲသည့္တုိင္  ေအာင္ မၾကာမီ ခ်ဳပ္ဆိုေတာ့မယ့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို၄င္း၊ အဲဒီပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီးေရးဆြဲမဲ့ အေျခခံဥပေဒ ကို၄င္း ကမၻာတည္သေရြ႕တည္ၿမဲ ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တာေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါတယ္။

ေတာင္ေပၚသားတို႕ ရဲ႕ ပင္လံုကတိကဝတ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ က ေတာင္တန္းသားေတြရဲ႕ နဂို ရွိရင္းစြဲအခြင့္အေရးေတြ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္ အေရးေတြ ကိုအ ျပည့္အဝ အသိ အမွတ္လိုက္ျခင္း သည္ပင္လ်င္  “ပင္လံုစိတ္ဓါတ္“ ကို သူကိုယ္တိုင္ က လက္ေတြ႕က်က် စတင္ ျပသလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ “ပင္လံုစိတ္ဓါတ္“ ကို ေတာင္ေပၚသားေတြ က လည္း ပူးေပါင္းေရး ဆိုတဲ့ ပင္လံု ကတိကဝတ္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒီေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ဆိုတာ ဟာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ပါရွိတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုေဆာင္က်ည္းေပးမဲ့ တန္းတူ မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာအေျခခံမူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံတရားေတြ ကို အေလး အနက္၊ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းႏွလံုးသြင္းၿပီး ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္ေတြ မူဝါဒေတြကေနသာေမြးဖြားရွင္သန္  ခဲ့ တာ ကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ေမြးၾကပါ၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္သာ အေရးႀကီးပါတယ္၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္သည္သာ ပိုၿပီး အဓိကက်ပါတယ္ လို႔ အညာသားေလးကိုေအာင္ဆန္း ကေျပာလိုက္လို႔  ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ဆိုတာ မိုးေပၚကေန ျပဳန္းစားႀကီး က်လာတာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒီထက္ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕အႏွစ္သာရသေဘာအရ အမ်ားစုကဆံုးျဖတ္တယ္၊ အ မ်ားစုကအုပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ ေယဘုယ် နားလည္ႏိုင္ေပမဲ့ အႏွစ္အားျဖင့္ျပည့္စံုေအာင္ဆိုရင္အဲဒီအမ်ားစုက လည္း အနည္းစုအခြင့္အေရ ကိုေလးစားရတာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံလို လူမ်ိဳးစံုေနထိုင္   တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ ဗမာ တိုင္းရင္း သားေတြက အေရွ႕ကေနဦးေဆာင္ၿပီး အဲဒီဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံအႏွစ္သာရသေဘာကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံု ၾကည္  ၿပီး ရင္ဝယ္ပိုက္ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မွသာ တိုင္းျပည္ဟာ ထဝရၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာတဲ့ စစ္မက္ေတြ ကင္းစင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကိုထူေထာင္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီ ကိုျပည္ေထာင္စု ပံုစံနဲ႕ ပံုေဖၚရာမွာ အမ်ားစုနဲ႕အနည္းစု အၾကားတရားမွ်တမႈ ရွိေရးနဲ႔တင္မျပည့္  စံုေသးပါဘူး။  တန္ဘိုး ထားမႈေတြ (values) ေတြ တူညီ ဖို႔လည္းလိုပါေသးတယ္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဒီမိုကေရစီ ကိုေတြးေခၚရာ မွာ အမ်ားစု၊ အနည္းစုအခြင့္အေရးေတြအျပင္ အထူးအေရးႀကီးတဲ့ ဘံုတူညီတဲ့တန္ ဘိုး ထားမႈ (common values) အပိုင္းကို အေလးအနက္ ထားခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကိုေရးဆြဲရာမွာ သူကိုယ္တိုင္ထည့္သြင္းခဲ့တဲ့ အဲဒီ အပိုဒ္ (ရ) မွာ ထင္ရွားစြာ  ေတြ႔ျမင္ရ ပါတယ္။ ဒါကိုက ျမတ္ႏိုး စရာေကာင္း တဲ့ အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း ရဲ႕ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ပါပဲ။

ဒီေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ဆိုတာ အေပၚယံသေဘာ အေျပာခ်ည္းသက္သက္ နဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတာမဟုတ္ပဲလက္ ေတြ႕က်က် နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ေတြးေခ ၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ ကေနေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ၿပီး၊ ပူးေပါင္းတာသက္သက္ကိုပဲ ကြက္ၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္လို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ၿပီးျပည့္စံုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္   ေၾကာင့္ပူးေပါင္း လာ ၾကတာမဟုတ္ပဲ၊ ပူးေပါင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံ တန္ဘုိးထားမႈေတြ ကိုအရင္ ေခ်ျပေဆြးေႏြး ေရးသား သေဘာတူညီၾကၿပီးမွ သာ ပူးေပါင္းလာၾကတာျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ နဲ႕ဆက္ႏႊယ္တဲ့ တန္ဘိုးေတြကိုအေလးထားမႈ ကေနျဖစ္ေပ ၚလာတာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ မွာ ေတာင္ေပၚသားေတြက ယံုၾကည္မႈရွိရွိနဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ကိုအတူတကြရယူမယ္ပူးေပါင္း မယ္ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ ကိုေပးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္အဲဒီေတာင္                     ေပၚသားေတြရဲ႕ ကတိ ကဝတ္ ဆိုတာကလည္း ပင္လံုမူ ေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီးျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ကိုအေျခခံၿပီး ပင္လံုမူဆိုတာေပၚေပါက္လာတယ္၊ ပင္လံုမူ ကိုအေျခ ခံၿပီး ပူးေပါင္ေရး း ဆိုတဲ့ ပင္လံုကတိကဝတ္ဆိုတာေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ မေရရာမေသျခာတဲ့ စီတ္သႏၱာန္ အ ဆင့္မွာ သာရွိေသးတဲ့ (subjective thinking) သာျဖစ္တဲ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကေန ပူးေပါင္းေရးဆိုတာ တမဟုတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚ မလာႏိုင္  ပဲ၊ အဲဒီစိတ္ဓါတ္အေျခခံနဲ႕ေရးဆြဲလိုက္တဲ့ ပကတိသေဘာ လက္စုတ္လက္ကိုင္ျပလို႔ရတဲ့ ပင္လံုမူဝါဒကို အေျခ ခံၿပီး သာလ်င္ ပူးေပါင္းေရးဆိုတာျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္းျမင္ဝါဒအေျခခံၿပီး အျပဳသေဘာ  ေဆာင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္  ပင္လံု ရယ္…. ဒီမိုကေရစီရယ္ …. ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရယ္….ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယ္ …..

ဒီ (၄) ခုကိုဘယ္လိုမွ ခြဲျခားလို႔မရဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွားလွပါတယ္။

ပင္လံုကိုရဲရဲႀကီးၾကည့္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကမွ သာလ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ တဦးနဲ႕ တဦးေလးစားလို႔ အားနာလို႔ ၿငိဳျငင္မွာ ေၾကာက္လို႕ဆိုၿပီး၊ မေဆြးေႏြးရဲ မၾကည့္ရဲ မကိုင္တြယ္ရဲ ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႕ စခမ္းသြားေနလို႕ကေတာ့တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာ ကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေပါင္း  ေျမာက္ျမားစြာအထိ အာမခံဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆို တင္ျပေဆြးေႏြးလို႕ အၿငိဳျငင္ခံရ တာ ထက္ မေျပာမိမဆိုမိလို႔ လိုရာမေရာက္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ မွာ အဖုအထစ္ေတြျဖစ္ၿပီး ဆင္ေျပာင္ႀကီး အမွီးေရာက္မွ တစ္ေနခဲ့ရင္ ပိုၿပီး အပစ္ႀကီးပါတယ္၊ ပိုၿပီး ေတာင္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို မလိုတမာ အျပင္ ပေရာဂ သမားေတြက လုပ္ၾကံၿပီး ပင္လံု ကို ခြဲထြက္ေရး အိုးမဲသုတ္ ထားၾကလို႔လည္းေၾကက္စရာမလိုပါဘူး၊ ဒီအုပ္စုဟာ ဖက္ဒရယ္ကိုေတာင္ခြဲထြက္ေရး အိုးမဲသုတ္ခဲ့ၾကေသး တာ        ပါ၊ ေရရွည္မွာမေအာင္ျမင္ပါဘူး၊ အမွန္တရားဟာဖံုလို႔ဖိလို႔မရပါဘူး၊ ဒီေန႔ ျပည္သူတရပ္လံုးက ဖက္ဒရယ္ဆို တာ ပူးေပါင္းေရး လို႕ အမွန္အတိုင္း သိရွိနားလည္းလာၾကပါၿပီ။ ပင္လံုဆိုတာဟာလည္း ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္   ေၾကာင္းသမိုင္း အေထာက္ အထားေတြ ခို္င္ခိုင္ မာမာ ရွိေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုေရထိုး ခဲ့ၾကတဲ့ ေဖေဖၚဝါ ရီလ (၁၂) ရပ္ ကို ျပည္ေထာင္စုေန႕ လို႔ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္၊ ခြဲထြက္ေရးေန႔ ဆိုတာလည္းမၾကားဘူး ၾကပါဘူး။

အမွန္တကယ္ေတာ့ အညာ သားေလး ကိုေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ပင္လံုမွာ ေတာင္ေပၚသားေတြနဲ႕ အတူတကြ သေဘာ တူ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိလွ တဲ့ သမိုင္းဝင္ စာတန္းတိုေလးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ျပည္ထာင္စုႀကီးရဲ႕ အေျခခံအုပ္ျမစ္ဆို တာ ကို ဘယ္လိုမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္လို႕မရပါဘူး။

ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ဟာ ဒီေန႕အထိ တရားဝင္အခိုင္အမာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီ အေျခခံအုပ္ျမစ္မရွိရင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကိုလည္းထူေထာင္လုိ႔မရပါဘူး။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ ေပၚလာဖို႕အတြက္ အညာသားေလး ကိုေအာင္ဆန္း စိုက္ထူခဲ့တဲ့ ပင္လံု ဒီမုိကေရစီမ်ိဳးေစ့ကို အရင္စစ္အာ ဏာရွင္ အဆက္ဆက္ကလည္း မထိပါးရဲခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္မွာ လည္း ဒီအေျခခံအုပ္ျမစ္ကို နင္းေခ်ဖ်က္ စီး ပစ္ပယ္ ၿပီး ပင္လံုနဲ႕ဆန္႕က်င္ဖက္တူရူကို ဦးတည္ဖို႕ ဆိုတာ ပိုလို႕ေတာင္ မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုပစ္ပယ္ျခင္း အားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕လမ္းခြဲ လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္လံုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္  ေမွ်ာ္မွန္းခဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့  ျပည္ေထာင္စု ႀကီးနဲ႔လည္းေဝးသြား ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြး လိုက္ ပါတယ္ ပါခင္ဗ်ား။

ဆလိုင္းကစ္(ပ္)ခိုလ်န္

Vansangva Group

**

Excerpt from Burma White Paper, 9th. May 1945 Part II Statement of Policy Item 6 Page 11

„The administration of the Scheduled Areas, that is the Shan States and the tribal areas in the mountainous fringes of the country, inhabited by the peoples differing in language, social customs and degree of political development from the Burmans inhabiting the central areas, would remain for the time being a responsibility of His Majesty’s Government until such time as their inhabitants signify their desire for some suitable form of amalgamation of their territories with Burma proper.

ျမန္မာျပည္ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ေမလ (၉)ရက္ ၁၉၄၅ အပိုင္း(၂) ေပၚလီစီေၾကျငာခ်က္ အပိုဒ္ (၆) စာမ်က္ႏွာ (၁၁) မွေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပခ်က္။  ” …ႏိုင္ငံ၏ အလယ္ပို္င္းတြင္ ေနထိ္ုင္ၾကကုန္ေသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈ တို႔တြင္ မတူညီေသာလူမ်ိဳးမ်ား အေျခစိုက္ေနထိုင္ရာ သီးသန္႔ ေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရွမ္းနယ္ပယ္ မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးတူစုမ်ား ေနထိုင္ရာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတာင္ေပၚေဒသမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို ယင္းေဒသေန လူမ်ိဳးတို႔ က ျမန္မာျပည္မႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ပံုစံ ျဖင့္ပူးေပါင္းရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္းထုတ္ေဖၚျပသသည့္ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ဘုရင္ခံ ၏ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း…”

မွတ္ခ်က္။ ဤစကၠဴျဖဴစာတမ္း သည္ စစ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ၿဗိတိသွ် လီမန္တြင္ ၁၇-၅-၄၅ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းအတည္ျပဳ ခဲ့ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္း ျဖစ္ၿပီး အႏၵိယ ႏိုင္ငံ ဆင္းမလားတြင္ စစ္ေျပး ျမန္မာအစိုးကေရးစြဲ ျခင္းျဖစ္သျဖင့္   “ဆင္းမားစီမံကိန္း” ဟုလည္း ေခၚ တြင္သည္။

ပင္လံု စာခ်ဳပ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခ်က္ ကိုေတာ့ ေအာက္ပါ လင့္ တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

http://vansangva.com/vansangva-library/#1

Posted by Vansangva Group

August 24th, 2016 at 9:47 pm

Posted in Back to Panglong

Page 19 of 20« First...101617181920